Річний звіт

 Сумського дошкільного навчального закладу                   

   ( ясла – садок) № 17 « Радість»  м. Суми , Сумської області

про здійснення діяльності у 2022/2023 навчальному році перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадкістю

Добрий день, шановні батьки,колеги, гості! Даний звіт зроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», наказу  управління освіти і науки Сумської міської ради  «Про  проведення звітів керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю » від 11.04.2022 року    № 145.

Завдання звітування:

– подальше утвердження відкритої і демократичної системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження

колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

– забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН  Про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Безпосереднє керівництво закладом протягом 17 років здійснюю я, Батарчук Аліна Володимирівна,  маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

Для належного проведення освітньої діяльності створено сучасні умови, обладнані освітні осередки:

 • 2 музичні зали,
 • 2 спортивні зали,
 • кабінет логопеда,
 • кабінет психолога,
 • методичний кабінет,
 • басейн,
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • 2 спортивні майданчики,
 • дитячі городи.
 1. МЕРЕЖА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

У 2022/2023 навчальному році  в дошкільному закладі функціонувало 14 груп: 3 групи для дітей віком  до 3-х років, 11  груп для дітей віком від 3 до 6 (7) років, з них 3 спеціальні групи  для дітей із порушеннями мовлення.

Цього року загальна кількість вихованців закладу склала 246 дітей:

з них займались онлайн – 132 дитини, відвідували заклад – 114 дітей

раннього віку – 45, з них онлайн – 12 дітей, відвідували садочок  – 33дитини;

дошкільного віку – 201 дитина, з них онлайн – 87 дітей, відвідували садочок –114 дітей.

Випускається до школи 56 дітей.

За звітній період до дошкільного закладу прийнято 78 дітей.

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців, службовців, непрацюючих.

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 61 працівник:

– 21 особа – обслуговуючий персонал, 1 – заступник завідувача господарства, 2 – сестри медичні старші, 2 – бухгалтера, 2 – кухарі, 1 – комірник;

– 30 педагогів, в тому числі:

вихователь-методист, 3 учителя-логопеда, практичний психолог, 3 музичних керівника,  22 вихователя. З них 29 мають повну вищу освіту, 1 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 • спеціалісти вищої атестаційної категорії – 5 осіб (17 %);
 • першої атестаційної категорії – 5 осіб (17 %);
 • спеціалісти другої атестаційної категорії –12 осіб (40%);
 • спеціалісти – 8 осіб (26%);
 • педагогічне звання «вихователь-методист» має 1 особа (3%);
 • педагогічне звання «старший вихователь» – 1 особа (3%).

Щороку згідно графіка педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного  зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році  повинно було атестуватись 5 педагогів, але в силу обставин атестовано  3 педагога. Курси підвищення кваліфікації при СОІППО згідно з графіком пройшло 6 осіб.

Станом на 31 травня 2023 року у закладі є 4 вакансії вихователів (1 з них заміна декретної відпустки), кухаря (заміна декретної відпустки), 2 помічника вихователя, коридорна.  За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 2 бухгалтера, інструктор з фізкультури, музичний керівник, 2 сторожа,  сестра медична старша.  Звільнилися 10 співробітників, з них: 3 вихователя, сторож, 2 бухгалтера, 3  помічника вихователя, прибиральниця службових приміщень, сестра медична старша.  Причини звільнення: власне бажання, виїзд за кордон.

 

 1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:

1.Інтегрувати в освітній процес сучасні здоров’яутворювальні технології та народні оздоровчі традиції, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .

2.Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .

3.Продовжити взаємодію закладу дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу з метою розбудови системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

4.Сприяти вихованню у дітей почуття національної гідності шляхом ознайомлення їх з традиціями українських етнографічних свят.

 1. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Перед нашим закладом дошкільної освіти стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.

Протягом цього року для вихованці закладу було сплановано роботу таких  гуртків:

 • «Музичний дивограй» – керівник Придача О.С.
 • «Музикотерапія» – керівник Шепіль О.А. (програма «Веселкова музикотерапія» схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти та науки України (лист ІІТЗО від 25.02.2015 № 14.1/12-Г- 54).
 • Фольклорний гурток – керівник Падалко О.Б.

Але робота гуртків була ускладнена умовами роботи в період дії воєнного стану.

Педагоги в освітній діяльності дошкільного навчального закладу спрямовують освітній процес на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. Актуальними є питання, пов’язане з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку ключових компетентностей дошкільників.

У дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження рівня сформованості компетентностей дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти  та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Вивчення проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2022 р.), І півріччя (січень-лютий, 2023 р.), в ІІ півріччі (травень, 2023р.).

Аналіз  проведеного   моніторингу  за  навчальний  рік  показав,  що цілеспрямована робота за програмою «Українське дошкілля» сприяла підвищенню кількісних та якісних освітніх показників. Показники засвоєння освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» становлять 84%, це в середньому більше на  15 % у порівнянні з вереснем 2022 року. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з освітньої лінії «Дитина в світі культури» – в середньому  на 10 %.  Вивчення показників оволодіння дітьми  основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

Показники з освітньої лінії «Дитина в соціумі» також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 23%. Більшість дітей з початковим рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень, на 18 % збільшилась кількість дітей з достатнім рівнем засвоєння.

За результатами комплексної діагностики рівня психологічної готовності до шкільного навчання (проведеної бесіди А.Керна – І.Йєрасика) та графічного субтесту отримані наступні результати: із 30 обстежених дітей старшого дошкільного віку 29 дітей (97%) готові до навчання в школі. Низький рівень  психосоціальної готовності до навчання в школі має 1 дитина ( 3% ) .

Дієвим було засідання психолого-педагогічного консиліуму «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», де вихователі старших груп знайомили присутніх з характеристиками своїх вихованців;  вузькими спеціалістами надані довідки щодо рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку. Вихователем-методистом узагальнені матеріали психолог-педагогічного консиліуму,  складені довідки обстеження дітей старшого дошкільного віку з питань готовності до навчання в школі, надані методичні рекомендації щодо корекції в здійсненні , які виникли під час обстежень, складений план роботи з дітьми, які потребують посиленої уваги з боку педагогів та батьків..

Завдяки плідній роботі вчителів-логопедів Головенко Н.М., Довженко А.М. у випускників спеціальних груп для дітей із порушеннями мовлення виправлена звуковимова декількох фонетичних груп, сформоване фонематичне сприймання, збагачений досвід виконання ряду операцій мислення (класифікація узагальнення, порівняння, серіація під час мовленнєвої діяльності). Такий показник є результатом використання нетрадиційних методів і прийомів у роботі з дітьми не тільки учителів-логопедів, а й вихователів спеціальних груп для дітей із порушеннями мовлення. Педагоги творчо підходили до освітнього процесу, успішно впроваджували в своїй роботі з дітьми  «навчання через гру» в різних видах дитячої діяльності. Вчителі-логопеди використовували різноманітні ігрові прийоми, намагаючись зробити процес не тільки корисним, але й цікавим: логопедичні етюди, елементи логоритміки, рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням. Завдяки такому творчому підходу підвищився комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей з вадами мовлення. В умовах воєнного часу  спеціалісти продовжили роботу як у форматі онлайн, так і у форматі офлайн, проводячи  індивідуальні заняття з вихованцями.

Колектив закладу має здобутки з питань підвищення освітнього рейтингу і професійної майстерності педагогів, обміну досвідом роботи.

 1. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей змалку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

До участі в обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» (міський етап) долучилися чотири педагоги: Гладченко О.П., Головенко Н.М., Шкіль Л.М., Горських Ю.В.  Олена Петрівна Гладченко зайнята ІІ місце у номінації «Реалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з використанням дистанційного формату».  Наталія Михайлівна Головенко посіла ІІІ місце в номінації «Краща методична розробка». З досвіду роботи педагогічних працівників ЗДО».

У квітні 2023 року вихователь-методист Коба Л.Ю. стала спікером на семінарі ЦПРПП «Практичний аспект формування у дітей дошкільного віку почуття приналежності до колективу групи».

Учитель-логопед Головенко Н.М. розмістила на національній освітній платформі «Всеосвіта» посібник «Мовленнєва абетка».

Горських Ю. В. пройшла курс «Нова фізична культура. Степ-аеробіка» на платформі Prometheus  та взяла участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і здоров’я». Її стаття «Використання елементів партерної гімнастики на заняттях з фізичної культури в закладах дошкільної освіти» надрукована в збірнику матеріалів конференції.

Юлія Вікторівна Горських  бере участь у Всеукраїнському  проекті «Спорт заради розвитку».

Стаття вихователя Рибалко І.І. «Сюжетно-рольова гра як оптимальна провідна діяльність дошкільників» була надрукована в інформаційному науково-методичному журналі «Освіта Сумщини».

Вихователі Усик О.В. та Близнюк О.В. взяли участь у засіданні клубу особистісного розвитку «Мій суперрік. Мрії в тактику», «Я обираю стиль», де пройшли психологічні тренінги, познайомилися із сучасними стилями одягу.

Мої управлінські рішення  та дії  в  поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань, організації безпеки життєдіяльності колективу.:

– організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;

– організація роботи щодо охоплення офлайн та онлайн навчанням дітей;

– колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів ведеться  Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці, деякі вихователі ведуть свій ютуб канал.

Надзвичайно важливою складовою діяльності закладу освіти є питання співпраці з родинами вихованців, педагогічної просвіти батьків, залучення їх до освітнього процесу. Робота з батьками у цьому навчальному році, у порівнянні з минулим, проводилася з урахуванням карантинних заходів та умов воєнного стану.

На початку року, методична служба розробила систему взаємодії з батьками за модульним принципом та реалізувала її впродовж року. В інформаційно-аналітичному модулі були сплановані індивідуальні бесіди з батьками  настановчого характеру, анкетування, інформування батьків у соціальних мережах. В пізнавальному модулі сплановано роботу консультативного центру, батьківські збори.  В наочно-інформативному модулі висвітлювалася інформація щодо організації роботи груп, тематика інформації в батьківських куточках, куточках приналежності, матеріали «Словограйлика». Розважально-дозвільний модуль містив інформацію про музичні та спортивні свята, розваги, конкурси, виставки, челенджери, віртуально-пошукові експедиції тощо.

Робота з батьківською громадськістю здійснювалася в дистанційно-очному режимі. Серед нашої батьківської громади є багато активних батьків, які відгукуються на перші запрошення вихователів, готові брати участь у підготовці всіх заходах. Вихователі та вузькі спеціалісти шукали та впроваджували нові форми спілкування з батьками вихованців, звертаючи при цьому велику увагу на електронні та наочно-інформаційні носії, через Viber-групи та сторінку Facebook садочка.

У дошкільному закладі в квітні було реалізовано проект «Формування позитивного іміджу групи в батьківському середовищі». Педагоги підготували для батьків презентації, в яких представили свої групи, педагогів, які там працюють, оснащення осередків, розповіли про здобутки.

Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, проводили бесіди про школу. Випускники нашого дошкільного закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗДО

У 2022/2023 навчальному році в дошкільному закладі повноцінного харчування дітей не було у зв’язку з воєнними діями та дистанційною формою навчання.

Медичне обслуговування, профілактична і просвітницька діяльність відбувалися  на плановій основі, забезпечуючи  комплексний підхід у проведенні оздоровчо – профілактичної роботи. Питання збереження і укріплення здоров’я дітей, зниження захворюваності реалізовувалися комплексними заходами  по зниженню захворюваності, постійно перебували на контролі адміністрації.

В дошкільному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно-оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей

У 2021/2022 н. р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 1,8дні.

У 2022/2023 н. р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 0,7дня.

Основну фізкультурну групу мають  235 дітей, підготовчу – 3 дитини, дітей з спеціальною групою здоров’я в закладі немає.

 1. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

– Конституції України;

– Конвенції ООН про права дитини;

– Законом України «Про охорону дитинства»;

– Сімейним кодексом.

Заклад дошкільної освіти забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  У закладі освіти складений соціальний паспорт ЗДО, розроблене положення про громадського інспектора з охорони дитинства. Протягом року громадський інспектор  Супрун С.М. систематично оновлювала базу даних дітей пільгового контингенту та надавала інформацію до інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради.  Дана інформація доводилася своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів.

У закладі складено план заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу на поточний рік. Педагоги під підпис ознайомлені про недопустимість та протидію боулінгу в освітній діяльності.

 1.   СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичків безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Один раз на квартал комісією проводиться огляд території та ігрових споруд на майданчиках, за результатами перевірки складається акт.

У жовтні проходив Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини, а травні – Тиждень безпеки дитини, де діти під час перегляду відеозанять,  ігор, мультфільмів знайомилися з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях. Випадків дитячого травматизму не було.

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

         Дошкільний заклад є комунальною  установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність  закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

На 2023 рік для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 11.222.241грн. з них:

– оплата праці – 9322728.00 грн.

– предмети, матеріали – 126111.00 грн.

-медикаменти – 2350.00 грн.

– продукти харчування 419950.00 грн.

– оплата послуг (крім комунальних) – 110425.00 грн.

– оплата комунальних послуг – 1237357.00 грн.

– навчання -3320.00 грн.

Кошторисом передбачено проведення капітального ремонту підвального приміщення як найпростішого укриття. На це виділено 2816032 грн. Ремонтні роботи планується завершити в липні місяці 2023 року. На сьогодні виконано робіт на суму 260.702 грн. 25 коп.

Для  поточного ремонту підлоги  в ігровій  кімнаті групи «Квіточки» було придбання будівельних матеріалів на загальну суму  18163 грн.

Також для проведення поточних  ремонтів влітку 2022 року було придбано  будівельних матеріалів на суму 20383 грн.

Для підготовки до нового опалювального сезону та на виконання заходів з енергозбереження відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001 були виконані роботи на загальну суму 28737 грн.

Згідно вимог щодо створення, утримання та експлуатації захисних споруд  було придбано :

 • Вогнегасники вуглекислотні ВВК 2 – 3 шт. на суму 2700 грн.
 • Вогнегасники порошкові ВП 5(3) – 2 шт. на суму 1500 грн.
 • Гучномовці – 3 шт. на суму 2100 грн.
 • Ліхтарі світлодіодні     – 3 шт. на суму 1381 грн.
 • Прожектор   – 1 шт. на суму 1300 грн.
 • Вода питна (бутиль 19л)  – 6 шт. на суму 2940 грн.
 • Сокира пожежна                          – 1 шт. на суму 420 грн.
 • Ножиці для різання арматури – 1 шт. на суму 750 грн.
 • Контейнери 30 л                                  – 3 шт. на суму 1097 грн.
 • Бак для сміття 70 л – 2 шт. на суму 919 грн.
 • Біотуалет            – 3 шт. на суму 715 грн.
 • Відра пластикові – 2 шт. на суму 140 грн.
 • Віники – 2 шт. на суму 149 грн.

На загальну суму – 16 111 грн.

Щодо організації та створення  Пункту Незламності в дошкільному закладі було придбано:

 • Вогнегасники вуглекислотні – 4 шт. на суму 3700 грн.
 • Каністри металеві – 5 шт. на суму 9018 грн.
 • Теплова гармата – 1 шт. на суму 3000 грн.
 • Провід – 90 м на суму 2374 грн.
 • Прожектор –  1 шт. на суму 1114 грн.
 • Світильники лед – 9 шт. на суму 2473 грн.
 • Подовжувачі на 5 роз. 4,5 м – 20 шт. на суму 6600 грн.
 • Електрочайник – 1 шт. на суму 1447 грн.
 • Термопот – 1 шт. на суму 2000 грн.
 • Вода питна (бутиль 6л)                – 18 шт. на суму 738 грн.
 • Миючи засоби на суму 4186 грн.

На загальну суму – 36 650 грн.

Закладом для створення  Пункту Незламності було отримано благодійну допомогу а саме:

 • Генератор –  1 шт. на суму 76999 грн.
 • Конвектори –  2 шт. на суму 3798 грн.
 • Набори постільної білизни – 31 шт. на суму 21466 грн.
 • Матраци пінні                                         – 10 шт. на суму 3892 грн.
 • Ковдри подвійна – 18 шт. на суму 3354 грн.
 • Сонячні лампи – 3 шт. на суму 344 грн.
 • Каністри                                 – 18 шт. на суму 1465 грн.
 • Набір посуду – 2 шт. на суму 3894 грн.
 • Матраци                                – 12 шт. на суму 11124 грн.
 • Спальні мішки                               – 15 шт. на суму 13410 грн.
 • Подушки – 18 шт. на суму 4428 грн.
 • Рушники                                – 40 шт. на суму 3080 грн.
 • Набори гігієнічні                                – 20 шт. на суму 4460 грн.
 • Термоси                               – 20 шт. на суму 5180 грн.
 • Стільці малі – 56 шт. на суму 6328 грн.

На загальну суму: 163 222 грн.

 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ ЗДО В 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Постійно діє сайт закладу, який систематично поповнюється корисною інформацією,  маємо свою електрону адресу та сторінку в соціальній мережі Facebook. Функціонують канали на Youtube  «Організація роботи  закладу за дистанційною формою комунікацій».

 1. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад; працевлаштування; надання довідок про підтвердження стажу роботи, довідки про те, що дитина дійсно відвідує заклад дошкільної освіти. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і не залишаються без відповідного реагування. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі .

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є стимулом  успішної діяльності закладу. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти  і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями;

Організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через он-лайн батьківські збори, , онлайн зустрічі, онлайн консультування.

Заходи,  які ми зробили протягом року,  направленні на створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в садочку, збереження здоров’я дітей, підготовку дітей до школи.

 1. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ:

Пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

1.Продовжувати упровадження в освітню роботу здоров’яутворювальних технологій та народних оздоровчих традицій, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності .

2.Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти .

3.Сприяти розвитку соціально-емоційної сфери дітей дошкільного віку шляхом створення психологічно безпечного та комфортного середовища.

Щодо покращення оснащення середовища закладу в планах:

-заміна огорожі території;

-утеплення фасаду будівлі;

-заміна асфальтного покриття по всій території закладу.

Щиро  вдячна батькам, за їх  постійну допомогу  у проведенні ремонтних робіт у групах та на території ЗДО,  участі у створенні комфортних умов перебування дітей.

Розвиток закладу дошкільної освіти можливий тільки за умови бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та батьками.

Дякую за увагу!

 

 

Завідувач                                                                  Аліна БАТАРЧУК

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОЛЕКТИВУ

01.06.2023                                         м. Суми                                             №2

Голова зборів – Олександра Придача

Секретар – Тетяна Новак

Присутні: працівники Сумського ДНЗ №17 м. Суми, 21 особа; члени батьківського комітету та батьківської громади,  42 особи.

Порядок денний:

 1. Про регламент та оцінку діяльності завідувача Сумського ДНЗ №17 «Радість» м. Суми за 2022/2023 навчальний рік.

                            (Доповідач  – Олександра  Придача, голова зборів).

 1. Про звіт керівника дошкільного навчального закладу перед колективом, батьками та громадськістю за 2022/2023 навчальний рік

                            (Доповідач – Аліна Батарчук, завідувач Сумського 

                            ДНЗ №17 м. Суми).

 1. Про оцінювання діяльності завідувача Сумського ДНЗ №17 «Радість» м. Суми за 2022/2023 навчальний рік.

І. СЛУХАЛИ:

Олександру Придачу, голову зборів, яка довела до відома присутніх, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» щорічно проводиться звіт завідувача перед громадськістю про підсумки і результати роботи. Присутні на зборах мають оцінити діяльність завідувача і визнати рівень роботи: «задовільно» або «незадовільно» шляхом таємного голосування. Наголосила, що у випадку оголошення повітряної тривоги, збори припиняються до її скасування.

         Олександра Сергіївна запропонувала такий регламент: виступ завідувача – до 30 хвилин, для обговорення – до 3 хвилин.

         Голова зборів запропонувала для підрахунку кількості голосів при оцінюванні роботи завідувача упродовж 2022/2023 навчального року обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік, з її складу обрати голову для оголошення результатів голосування.

ВИСТУПИЛИ:

         Коваленко Наталія, мати вихованця старшої групи, яка висловила думку, що запропонований регламент є оптимальним, час для виступу дає змогу висловити думки стосовно питання, що обговорюється.

         Мішура Тетяна, вихователь, запропонувала обрати  лічильну комісію у складі:  Коба Лілія, вихователь-методист дошкільного закладу; Ворона Світлана, вихователь дошкільного закладу; Петрова Олена, представниця батьківської спільноти.

         Петрова Олена, представниця батьківської спільноти, запропонувала  для оголошення результатів голосування обрати головою лічильної комісії  Кобу Лілію.

УХВАЛИЛИ:

 • Затвердити регламент зборів: виступ завідувача – до 30 хвилин; для обговорення – до 3 хвилин.
 • Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Коби Лілії, Ворони Світлани, Петрової Олени.
 • Обрати головою лічильної комісії Кобу Лілію.
 1. СЛУХАЛИ:

         Батарчук Аліну, завідувача Сумського ДНЗ №17 «Радість» м. Суми, яка прозвітувала перед колективом та батьківською громадськістю про діяльність керівника закладу дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний рік, створення належних умов для забезпечення якості освітніх послуг, прозорості, відкритості, демократичності управління ЗДО.

         Доповідач у звіті висвітлила результати діяльності, спрямовані на вирішення основних завдань педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік за такими розділами:

 1. Персональний внесок керівника дошкільного закладу в підвищення рівня організації освітнього процесу у ЗДО: вжиті завідувачем дошкільним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку; створення умов для упровадження інноваційних технологій у освітній процес.
 2. Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
 3. Вжиті заходи щодо реалізації завдання покращення та модернізації матеріально-технічної бази і залучення додаткових джерел фінансування ЗДО та їх раціональне використання.
 4. Соціальний захист, зміцнення та збереження здоров’я вихованців та педагогічних працівників; забезпечення організації медичного обслуговування дітей і педагогів; дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування,дітям з малозабезпечених сімей; ВПО,дітям, батьки яких є учасниками АТО та ЗСУ; моральне та матеріальне стимулювання працівників; організація оздоровлення та відпочинку вихованців;запобігання та протидія боулінгу в ЗДО, недопущення порушення прав дитини під час освітнього процесу; стан дитячого травматизму.
 5. Залучення педагогічної та батьківської спільноти дошкільного закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
 6. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу та дисциплінарна практика. Реагування керівника на зауваження та пропозиції батьківського комітету, ради батьків, представниками органів громадського самоврядування. (Доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ:

Стрижак Олена, представник громади батьків, член батьківського комітету середньої групи, відзначила, що завідувач наполегливо та планомірно працює з колективом щодо вирішення поставлених освітніх завдань, співпрацює з батьківським комітетом. Незважаючи на воєнний стан у країні, турбується про покращення матеріальної бази, організовуються цікаві заходи, свята.

Коваль Тетяна, представник громади батьків, зазначила, що завідувач націлює педагогічний колектив на використання у освітньому процесі новітніх технологій, ідей гуманістичної педагогіки, розвиток творчих задатків дошкільників, формування ключових компетентностей.

Мошенська Олена, член педагогічного колективу закладу, зазначила,  у колективі створений сприятливий клімат, що спонукає до творчої праці педагогів, пошуку нових ідей. Керівник закладу творча особистість і своєю енергією активізує весь колектив.

Горських Юлія, мати вихованця середньої групи, висловила вдячність за психологічну підтримку в умовах воєнного стану, увагу до влаштування в садочок дітей тимчасово переселених осіб.

Скляр Ірина, представник батьківської громади, звернула увагу, що завдяки вмілому керівництву завідувача виконана велика робота по благоустрою закладу, облаштуванню найпростішого укриття в дошкільному закладі.

 1. СЛУХАЛИ:

Придачу Олександру, запропонувала оцінити діяльність завідувача Сумського ДНЗ №17 «Радість» за 2022/2023 навчальний рік шляхом відкритого голосування.

ВИСТУПИЛИ:

         Коба Лілія, голова лічильної комісії, повідомила присутнім результати  голосування по оцінці діяльності завідувача Сумського ДНЗ №17 «Радість»     м. Суми за 2022/2023 навчальний рік , Батарчук Аліни. Зазначила, що всього голосувало 63 особи. Оцінено діяльність завідувача: «задовільно» – 63 особи,»незадовільно» – 0 осіб.

УХВАЛИЛИ:

 • Беручи до уваги обговорення звіту завідувача ЗДО перед колективом, батьківською спільнотою та громадськістю  відкритого голосування         та результати відкритого голосування, визнати роботу завідувача Сумського ДНЗ №17 «Радість» м. Суми за 2022/2023 навчальний рік задовільною.