Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 17  «Радість» м.Суми, Сумської області

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

11.12.2023 № 81

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями) на закупівлю Товару

 Молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5%) (ДК 021:2015 : 15511000-3 – «Молоко»).

на 2024 рік 

м. Суми2023 рік

Загальні положення
1 2 3
1 Терміни, які вживаються в тендерній документації Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливостей.
2 Інформація про замовника торгів
2.1 повне найменування Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Радість» м.Суми, Сумської області

код за ЄДРПОУ 21123675

2.2 місцезнаходження місто Суми, проспект Михайла Лушпи, будинок 37 Сумської області 40035
2.3 Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв’язок з учасниками Алла БЕРЕЖНА

Посада: бухгалтер, уповноважена особа

тел./факс  +38 (050) 6826649

електронна адреса: е-mail: dnz17radost@gmail.com

3 Процедура закупівлі відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями
4 Інформація про предмет закупівлі
4.1 назва предмета закупівлі Молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5%) –  код за ДК 021:2015 15511000-3 – «Молоко».
4.2 опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції Окремих частин предмета закупівлі (лотів) не визначено. Тендерна пропозиція подається щодо предмета закупівлі в цілому.
4.3 кількість товару та місце його поставки Україна, 40035, Сумська область, місто Суми, проспект Михайла Лушпи, 37.

Поставка невеликими партіями щодня (щонеділі)  згідно попереднього замовлення

Кількість товару: Молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5%) фасоване до 1000мл. – 4000,0 л.

Розрахунки  здійснюються шляхом безготівкового банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дня поставки Товару за цінами вказаними в видаткових накладних.

4.4 строк поставки товарів З 01.01.2024 р. по 31.12.2024 року включно
5 Недискримінація учасників Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах
6 Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки за послуги здійснюються у національній Україні – гривні.
7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою (засвідчено нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядком).

Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою(засвідчено нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядком).

8 Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

 

 

Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
1 Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації 1.1.Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.

1.2.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.

1.3.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні.

2 Внесення змін до тендерної документації 2.1.Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

2.2.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. 2.3.Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:

1.1.Тендерна пропозиція Учасника згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації.

1.2   Інформація та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у статті 16 Закону, відповідно Додатку № 3 до тендерної документації

1.3  Інформація та документи, що підтверджують щодо відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 4 до тендерної документації;

1.4.Інформація та документи, які підтверджують  відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 2 до тендерної документації, а також лист (довідку)в довільній формі згоду з умовами зазначеними у Додатку 2;

1.5. Заповнений проект договору – Додаток № 5 цієї тендерної документації.

1.6. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та інформацією, що підтверджує повноваження особи/осіб на укладення договору про закупівлю, а саме:

1) відомості (довідка в довільній формі) про керівника та особу/-іб (довідка в довільній формі), якій/-им надано право щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або на укладання договору про закупівлю (з обов’язковим зазначенням ПІБ (без скорочень) та посади щодо кожної особи, зазначеної у довідці);

2) документи, що підтверджують повноваження службової (посадової) особи або уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів у складі тендерної пропозиції та підписання документів за результатами процедури закупівлі:

– копії виписки з протоколу засновників, наказу про призначення (для юридичних осіб), оригінал довіреності, доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Якщо особа виступає від імені учасника згідно статуту (чи іншого установчого документу), то учасник надає завірену власною печаткою виписку зі статуту чи іншого установчого документу;

– завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п. або копію довіреності керівника Учасника та інше).

Якщо повноваження особи підтверджуються дорученням, Учасник надає оригінал доручення або нотаріально завірену копію.

1.7.  Документи зазначені у  Додатку № 6.

1.8. Іншими документами, передбаченими вимогами цієї тендерної документації.

 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.

Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні.

УВАГА!!!

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”. Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:

1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;

2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана  кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);

3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.

Винятки:

1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.

Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).

Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:

1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:

§  уживання великої літери;

§  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;

§  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;

§  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;

§  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;

§  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;

§  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).

5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.

6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Приклади формальних помилок:

§  «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»;

§  «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»;

§  «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»;

§  «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»;

§  «срток поставки» замість «строк поставки»;

§  «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо;

§  подання документа у форматі  «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо.

2 Забезпечення тендерної пропозиції Не вимагається
3 Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Не встановлюється, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.
4 Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.

До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право:

§  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

§  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.

5 Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 47 Особливостей Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 3 до цієї тендерної документації.

 

Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 4 до цієї тендерної документації.

Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні

зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.

6 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 2.
7 Інформація про субпідрядника / співвиконавця Не вимагається
8 Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
9 Ступінь локалізації виробництва Не застосовується

 

Подання та розкриття тендерної пропозиції
1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.12.2023 р. 09:00.

Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

2 Дата та час розкриття тендерної пропозиції Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.

Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 статті 28 Закону.

Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не застосовуються).

Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.

Оцінка тендерної пропозиції
1 Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію 1.1. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%).

1.2. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.

1.3. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.

2 Інша інформація 2.1.У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначено у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

§  паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрований на території України свій національний паспорт

або

§  посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України

або

§  військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України

або

§  посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

§  ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів*;

або

§  згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.

* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у  такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах або юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь та активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

2.2.Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь.

2.3 Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

 

2.4.Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі – аномально низька ціна) – ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота)

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 1 частини 14 статті 29 Закону..

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:

§  досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

§  сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;

§  отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.

2.5.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

2.6 Факт подання тендерної пропозиції учасником – фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.

2.7. При здійсненні публічних закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням Особливостей замовник враховує  вимоги Закону України “Про санкції”, зокрема в частині заборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно Закону України “Про санкції”, а так само враховує положення підпункту 11 пункту 47 Особливостей.

3 Відхилення тендерних пропозицій Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

 

1) учасник процедури закупівлі:

 

§  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;

§  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;

§  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

§  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

§  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;

§  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;

 • є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”

2) тендерна пропозиція:

 

§  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;

§  є такою, строк дії якої закінчився;

§  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;

§  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

 

3) переможець процедури закупівлі:

 

§  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

§  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;

§  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

§  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

 

Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

 

§  учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;

 • учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).

 

Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

 

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями.

Результати тендеру та укладання договору про закупівлю
1 Відміна відкритих торгів Замовник відміняє відкриті торги у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.

Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;

2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.

Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.

Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення.

2 Строк укладання договору про закупівлю З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.

3 Проект договору про закупівлю Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 5 до тендерної документації.
4 Умови укладання договору про закупівлю Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та Особливостей.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:

§  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

§  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;

§  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 49 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей.

Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

5 Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.
6 Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається.

Додаток № 1 – Тендерна пропозиція.

Додаток № 2 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

Додаток № 3 – Інформація та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у статті 16 Закону.

Додаток № 4 – Інформація та документи, що підтверджують щодо відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей.

Додаток № 5 – Проект договору.

Додаток № 6 – Перелік документів.

 

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді наведеному нижче, Учасник не повинен відступати

від даної форми

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю: молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5%) – ДК 021:2015,код за 15511000-3  «Молоко» 

Вивчивши ТД, в тому числі технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість поставити товар (вказується назва товару згідно оголошення торгів) та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

 

Найменування товару Одиниці виміру Обсяг(кількість) Ціна за од. виміру, грн. Загальна вартість товару, грн.
без ПДВ з ПДВ
молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5%) по ….г (мл) літр 4000      
Вартість пропозиції прописом:

 

 1. Ми, (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – Учасника), погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня визначення переможця торгів.
 2. Ми, (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – Учасника), погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами ТД та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 3. Ми, (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – Учасника), зобов’язуємося у разі перемоги у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав для відхилення нашої пропозиції по пункту 47 Особливостей у вигляді документів та інформації визначених додатком 4 тендерної документації.
 4. Ми, (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – Учасника), в разі перемоги, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 

*якщо Учасник звільнений від оподаткування податком на додану вартість, тоді в примітках до пропозиції обов ‘язково вказується відповідна підстава та зазначається «без ПДВ».

 

___________________ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою**.

 

** Вимога щодо відбитка печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

 

ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі

 

Місце поставки:  40035, м.Суми, проспект Михайла Лушпи, 37

Поставка : дрібними партіями кожного дня (кожної неділі) згідно замовлення протягом 2024 року.

Найменування

предмету  закупівлі

Кількість Вимоги до товару
1 Молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5% )  фасований до 1000 мл.  

 

 

4000,0 л.

 

Зовнішній вигляд та консистенція: однорідна рідина без осаду, пластівців білка та грудочок жиру.

Колір: білий, рівномірний за всією масою.

Смак і запах: чисті, без сторонніх, не притаманних свіжому молоку присмаків та запахів. Для пастеризованого молока — з легким присмаком пастеризації. Не допустимо зараженість молока  шкідливими грибками та бактеріями.

На споживчій тарі повинно бути маркування/ етикетування державною мовою, що містить наступну інформацію: назву виробу; вид молока (пастеризоване, пряжене, стерилізоване, ультра пастеризоване) із зазначенням масової частки жиру; назву підприємства-виробника, його адресу і телефон; масу нетто одиниці пакування, г (кг) або об’єм, см3 (дм3); склад продукту; інформацію про харчову та енергетичну цінність продукту; термін придатності до споживання (термін реалізації) та умови зберігання; товарний знак (за наявності); позначення ДСТУ (ТУ).

Товар поставляється в споживчій (транспортній) тарі, що відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує цілісність товару, його товарний вигляд, а також якість та безпеку під час транспортування і зберігання.

Споживча тара: пакети з поліетиленової плівки з внутрішнім чорним покриттям або інше споживче пакування вітчизняного виробництва згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва, дозволені для контакту з харчовими продуктами центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я масою нетто  до 1000 мл

 

Умови пакування та маркування продуктів повинні відповідати вимогам законів України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», ДСТУ чи ТУ згідно якого зроблений продукт. На маркуванні повинно бути чітко зазначено алерген (у разі його наявності); наявність генно-модифікованих організмів; позначення, що ідентифікує партію, до якої належить такий харчовий продукт.

Упаковка товару (картонні або пластикові ящики та їх складові (перегородки, прокладки тощо) повинна відповідати діючим державним стандартам  і правилам, забезпечувати захист і зберігання товару від пошкодження під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (відвантаження).

Технічні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку та відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (із змінами), постанови КМУ «Про затвердження  норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305; Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів середньої освіти»; Санітарних правил для підприємств громадського харчування (СанПин 42-123-5777-91), ГОСТ, ДСТУ або ТУ, які діють на момент проведення процедури закупівлі.

Вимоги до постачання продуктів харчування:

Під час перевезення Товару постачальники і виробники зобов’язані дотримувати умов транспортування згідно ст.44 «Гігієнічні вимоги до транспортних засобів» Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

 • Товар повинен транспортуватися у спеціалізованому транспорті з відповідною температурою згідно зі стандартами.
 • Транспортні засоби, задіянні для перевезення товару повинні відповідати вимогам санітарних норм та правил. Дезінфекція транспортного засобу повинна бути проведена відповідно до ДСТУ ISO
 • Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо.
 • В ціну товару повинно входити упаковка, розфасовка, транспортні послуги, інші витрати.
 • Товар, що закуповується, повинен супроводжуватися товарно-транспортною накладною. Кожна транспортна партія повинна супроводжуватися «Листом контрольних перевірок температури у кузові авторефрижератора» (додаток 20 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 року).
 • Товар постачається за наявності супровідних документів, що підтверджують його походження, безпечність та якість, відповідність чинним державним стандартам України та нормам санітарного законодавства (декларація виробника, або сертифікат якості, або сертифікат  відповідності, або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,  товарно-транспортна накладна, тощо).
 • Товар, що закуповується не повинен містити генетично модифікованих організмів, штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, підсилювачів смаку.
 • Водій автотранспорту, а також особи, що супроводжують продукти, повинні мати особисті медичні книжки.
 • Гарантія якості товару діє протягом строку, встановленого виробником товару, та вказаного на упаковці товару. Товар постачається з терміном придатності не менше ніж 80% від загального терміну зберігання на момент поставки.
 • Доставка до місця призначення, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Вантажовідправником за його власний  рахунок та його транспортом.
 • Продукція поставляється згідно заявок Замовника невеликими партіями щодня (щонеділі).
 • За якість та безпечність товару Учасник відповідає до кінця його використання. Замовник залишає за собою право у будь-який час відбирати зразки товару для проведення досліджень на відповідність наданим документам щодо якості та безпеки в спеціально акредитованих лабораторіях. Вартість проведення досліджень сплачує Учасник. В разі встановлення невідповідності поставленого  товару заданим параметрам Замовник залишає за собою право на розірвання договору про закупівлю.

 

Умови відмови Замовника від постачання продукції: продукція не відповідає показникам безпечності та якості, має значні забруднення, пошкоджену упаковку, присутній сторонній запах, мають ознаки псування.

 

Зверніть увагу:  прохання не занижувати ціни на товар за рахунок зниження його якості. Пропозиції надавайте за реальними цінами, за якими ви зможете поставляти якісний товар. У випадку поставки неякісного товару договір буде розірвано.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше.

Продукція повинна передаватись комірнику закладу  в неушкодженій упаковці, яка відповідає характеру, що забезпечує цілісність товару та збереженню його якості під час транспортування.

При виявленні Замовником дефектів товару, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, постачальник повинен замінити весь пошкоджений товар відповідного асортименту та кількості.

 

 

Погодження з технічними, якісними та кількісними характеристиками, у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі Учасник обов’язково підтверджує документально.

Документальним підтвердженням може бути довідка у довільній формі або у вигляді цього Додатку 2 до тендерної документації.

Примітка:

Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

«Або еквівалент» передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначені в даній документації.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ УЧАСНИКІВ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ ТАКИМ КРИТЕРІЯМ

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям установлених статтею 16 Закону.

Ненадання учасником будь-якого з документів, зазначених в таблиці є підставою для відхилення пропозиції учасника.

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати, у порядку визначеному тендерною документацією, всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:

Кваліфікаційні критерії Перелік документів, необхідних для відповідності учасників кваліфікаційним критеріям
Наявність обладнання та матеріально-технічної бази -довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у випадку використання), в якій зазначається наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виробництва (зберігання) та доставки товару (з обов’язковим зазначенням інформації про потужності (складські приміщення)), які пристосовані для виробництва або зберігання, та відповідають вимогам санітарного законодавства В цій довідці повинно бути вказано: адреса складських приміщень, їх площа; перелік та кількість холодильного обладнання та транспортних засобів.

– копії документів, які підтверджують правові підстави наявності виробничих або складських приміщень (договір купівлі–продажу, або оренди (договір оренди приміщення має бути зі строком дії не менше ніж до 31.12.2024 року), або свідоцтва про право власності тощо).

– копії технічного паспорту на автотранспорт, який буде задіяний в постачанні товару.  Якщо технічний засіб орендований, то надати договір оренди транспортного засобу зі строком дії не менше ніж до 31.12.2024 року).

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід – інформаційну довідку, складену в довільній формі (на фірмовому бланку учасника (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номеру реєстрації за підписом керівника/іншої уповноваженої особи (зазначаються посада, прізвище та ініціали) учасника з проставленням печатки (за наявності)) про наявність працівників* відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та які будуть залучені до поставки товару.

* водій(ї) та експедитор(и) та комірник(и) та інші.

– оригінал або копію особової медичної книжки з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів кожного водія транспортного засобу та кожного експедитора (у разі залучення осіб, що супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи), які здійснюють доставку предмету закупівлі

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

 

 

 

Додаток 4

до тендерної документації

 

Інформація про відсутність підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах

№ п/п Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

 

Учасник процедури закупівлі Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:
1. Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі (підпункт 1 пункту 47 Постанови) Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Постанови Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
2. відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (підпункт 2 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
3. керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (підпункт 3 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Якщо на момент визначення переможця торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим для Замовника, то відповідно до пункту 47 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Якщо наявний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Замовник перевіряє інформацію самостійно.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

4. суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (підпункт 4 пункту 47 Постанови) Замовник перевіряє інформацію самостійно.

У разі технічної можливості, учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
5. фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 5 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Переможець не надає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

6. керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 6 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Переможець не надає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

7. тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника (підпункт 7 пункту 47 Постанови) Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Постанови Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
8. учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (підпункт 8 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
9. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) (підпункт 9 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
10. учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА. (підпункт 11 пункту 47 Постанови) Замовник перевіряє інформацію самостійно.

У разі технічної можливості, учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Переможець не надає підтвердження своєї відповідності.
11. керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (підпункт 12 пункту 47 Постанови) Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної

судимості не має та в розшуку не перебуває.

Переможець не надає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

12. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (абзац 14 пункту 47 Постанови)) Учасник має надати:

•        довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;

або

•        учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору

або

Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до тендерної документації

ДОГОВІР №______

місто Суми  ____ _____________ 202__ р.
   

ПОСТАЧАЛЬНИК:_______________________________________________________________________________________________, з однієї сторони та

ЗАМОВНИК:

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Радсть» м.Суми, Сумської області, в особі завідувача Батарчук Аліни Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

          1.1. Договір є основним документом, що визначає права та обов’язки Сторін.

1.2. Постачальник зобов’язується у 2024 році поставити Замовнику продукти харчування (код за CPV ДК 021:2015 –  15511000-3 «Молоко»  далі – Товар, а Замовник – прийняти і оплатити Товар, який постачається згідно умов Договору.

1.3. Найменування Товару, його асортимент, номенклатура, одиниця виміру (кілограми, штуки, тощо) та його загальна кількість згідно:

 

№ з/п. Найменування Од. вим. К-ть Ціна

без ПДВ,

 грн

Сума  з

(або без) ПДВ, грн*

Країна походження товару
1. Молоко пастеризоване (жирність не менше 2,5%) л 400,0      
ЗАГАЛЬНА СУМА (без ПДВ/ з ПДВ):                                                            

1.4. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

 1. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість поставленого за Договором Товару повинна відповідати вимогам Закону   України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами), а також підтверджуватися документами про якість Товару передбаченими законодавством України.

2.2. Підтвердженням якості з боку Постачальника є: посвідчення про якість поставленого Товару або декларація виробника, яку видають оператори ринку, що здійснюють виробництво продукції.

2.3. Зразки Товару, що поставляється, повинні бути досліджені в уповноваженій лабораторії і протоколи досліджень можуть бути видані будь-якою уповноваженою компетентним органом акредитованою лабораторією, в галузі акредитації якої внесені всі дослідження, передбачені чинним законодавством для відповідного виду продукції.

2.4. Якість Товару, що поставляється за Договором, має відповідати ДСТУ, ТУ, іншим документам. На підприємстві, що поставляє Товар, повинна бути ефективно впроваджена система HACCP та проведений її аудит, що підтверджується Актом аудиту, виданим  відповідним уповноваженим органом.

2.5. Гарантія якості Товару діє протягом строку, встановленого виробником Товару, та вказаного на упаковці товару. Товар постачається з терміном придатності не менше ніж 80% від загального терміну зберігання на момент поставки.

2.6. Замовник повідомляє Постачальника про всі претензії, що виникають з цієї гарантії. Неякісний Товар повертається Постачальнику та має бути замінений на якісний протягом 2 годин за рахунок і силами Постачальника з моменту отримання Акта-претензії від Замовника.

2.7. Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується замінити дефектний Товар на якісний протягом двох годин. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше), несе Постачальник.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна ціна Товару за цим Договором становить: ______________ (______________________ грн. ___ коп.)  в т.ч. ПДВ в розмірі  _______________ грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.3. Ціна, що відпускається згідно даного Договору,  включає в себе витрати на транспортування, зберігання, страхування, навантаження, розвантажування, вартість тари, упаковки і маркування, оплату митних тарифів, податків тощо.

3.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1)  зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладенняю У разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ами або листом/ами (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку (Торгово-промислова палата, або регіональна торгово-промислова палата або інші експертні організації (експертів). До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дня поставки Товару за цінами вказаними в видаткових накладних.

4.2. Ціни, вказані в видаткових накладних, містять в собі вартість відвантаження, пакування, маркування, доставки, а також суму ПДВ (на товари, продаж яких обкладається ПДВ).

4.3. Платіжні зобов’язання Замовника виникають при наявності відповідного бюджетного призначення.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 15 календариних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.5. Замовник може брати зобов’язання, щодо оплати частини предмета закупівлі в межах суми, яка передбачена тимчасовим кошторисом. Оплата залишку предмета закупівлі виключно за наявності коштів згідно з постійним кошторисом.

 1. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Поставку Товару Постачальник здійснює протягом дії Договору на підставі заявок Замовника.

5.2. Заявка на поставку товару подається Замовником Постачальнику щотижнево.

5.3. Постачальник здійснює постачання Товару протягом кожного наступного тижня (понеділок-п’ятниця) після надходження заявки: на швидкопсувні продукти щоденно до 7год 30хв.

5.4. При постачанні Товару, у відповідності з щотижневою заявкою, Замовник може зменшити або збільшити кількість і асортимент Товару, попередивши про це Постачальника, не пізніше як за один робочий день.

5.5. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника.

5.6. Розвантаження Товару здійснює  Постачальник своїми силами.

5.7. Транспортування Товару повинно забезпечуватися за рахунок Постачальника, тільки  спеціалізованим транспортом (зазначеним в тендерній пропозиції).

5.8. Постачання продуктів повинно здійснюватися виключно зі складу, зазначеного в тендерній пропозиції, без посередників.

5.9. Товар передається у тарі і упаковці, що відповідає: ДСТУ, ТУ.

5.10. Тара та упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не підлягають. Тара та упаковка багаторазового використання підлягають поверненню.

5.11. Кожна партія Товару має супроводжуватися документами (товарно-транспортною накладною, видатковою накладною, рахунком оплати, документами, які засвідчують якість та безпеку – посвідчення про якість або декларація виробника).

5.12. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Постачальник повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Постачальник засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і печаткою (у випадку використання).

5.13. Транспортні засоби та/або контейнери, що використовуються для перевезення харчових продуктів, є чистими, утримуються у належному стані, що забезпечує захист харчових продуктів від забруднення, та мають таку конструкцію, що забезпечує результативне чищення та/або дезінфекцію.

5.14. Транспортування продуктів харчування повинно здійснюватися транспортними засобами, які відповідають вимогам ст. 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР                  (зі змінами).

Особи, які беруть участь у перевезенні продуктів харчування, повинні мати медичну книжку та спеціальний одяг.

 1. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Постачальник забезпечує таке пакування Товару, яке необхідне для запобігання його пошкодження або псування під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

6.2. Товар, що надійшов до Замовника розпакованим або у неналежній упаковці, повинен бути замінений Постачальником за власні кошти.

6.3. Кожна частина товару повинна бути окремо упакована, згідно ДСТУ та ТУ, містити етикетку із зазначенням дати виготовлення, пакування, терміну придатності та умов зберігання, а також інші вимоги, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

6.4. Маркування харчових продуктів повинно відповідати вимогам, визначеним ст. 39 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами).

6.5. Усі харчові продукти, що перебувають в обігу на території України, повинні маркуватися державною мовою.

VI І. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

7.1. Приймання-передача Товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством, а саме: по кількості – проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.

7.2. При виникненні претензій по асортименту чи якості товару Замовник та представник Постачальника, складають Акт-претензію у довільній формі в двох екземплярах, по одному для кожної із сторін, який підписується обома Сторонами (або однією стороною із зазначенням факту про відмову від підпису, про що зазначається в Акті-претензії).

7.3. Неякісний товар повертається Постачальнику. Замінити неякісний товар Постачальник повинен за власні кошти протягом двох годин з моменту отримання отримання Акта-претензії від Замовника.

VIІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Замовник зобов’язаний:

8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за поставлений Товар.

8.1.2. Приймати поставлений Товар відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Замовник має право:

8.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його протягом п’яти робочих днів, що не звільняє Постачальника від відповідальності згідно розділу 9 Договору.

8.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

8.2.3. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 5.11. розділу V Договору.

8.2.4. Вимагати дотримання товару належної якості згідно ДСТУ, ТУ.

8.2.5. Здійснювати контроль за:

– поставкою Товару у строки, встановлені Договором;

– безпечністю та якістю продуктів харчування, що постачаються відповідно до умов цього Договору, шляхом проведення за потребою досліджень в уповноважених незалежних лабораторіях, відповідно до Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 833, за кошти Постачальника;

– відповідністю потужностей Постачальника вимогам ст. 41 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року                      № 771/97-ВР (зі змінами);

– відповідністю транспортних засобів, що використовуються для транспортування продуктів харчування за цим Договором, вимогам ст. 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року              № 771/97-ВР (зі змінами);

– дотриманням гігієнічних вимог, визначених ст.ст. 44, 49 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами).

Будь-які контрольні заходи здійснюються в обов’язковій присутності Представника Постачальника, у разі його відмови або відсутності заходи здійснюються комісійно (у складі не менше трьох осіб представника Замовника). Акт перевірки складається у довільній формі.

8.3. Постачальник зобов’язаний:

8.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені Договором.

8.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, встановленим
розділом II Договору.

8.3.3. Дотримуватися гігієнічних вимог до продуктів харчування, визначених ст. 49 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР (зі змінами): «…забороняється прийняття об’єктів санітарних заходів (крім живих тварин), що використовуються для виробництва харчових продуктів, після переробки яких отриманий харчовий продукт є непридатним для споживання людиною; харчові продукти повинні бути захищеними від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу; дотримується температурний режим, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів. Такий режим не повинен перериватися».

8.3.4. Постачати товар належної якості згідно вимог ДСТУ, ТУ.

8.4. Постачальник має право:

8.4.1.  Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

 1. IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. У разі затримки поставки Товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожний день затримки.

9.3. У разі поставки Товару не в повному обсязі або в асортименті, що не відповідає заявці Замовника, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від суми Договору.

9.4. У разі поставки неякісного Товару або Товару, що не відповідає ДСТУ, ТУ, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від суми Договору.

9.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом строку дії даного Договору, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від суми Договору.

9.6. Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення Постачальником  договірних зобов’язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів поставки, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія (експедитора)).

9.7. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання  збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

9.8. Сплата Стороною штрафних санкцій та (або)  відшкодування збитків не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по договору поставки.

Х. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин ( загроза війни,  збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, стихійні лиха (сильний шторм, циклон, ураган, буревій, повінь, ожеледь, нагромадження снігу, землетрус, пожежа, тощо.)

10.2. Сторона, для якої виникли обставини, що унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана негайно сповістити про це іншу Сторону.

XІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується сторонами у судовому порядку через подання позову до Господарського суду Сумської області (ч. 5 ст. 29 ГПКУ), відповідно до чинного законодавства України.

XІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2024р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце   під час дії цього Договору.

XІІI. ІНШІ УМОВИ

13.1. Усі повідомлення, заяви та претензії, що пов’язані із виконанням цього Договору або такі, що витікають з нього, повинні надсилатися Сторонами безпосередньо один одному по зазначеним у цьому Договорі адресам та телефонам Сторін.

13.2. Якщо інше не передбачено умовами Договору, зміни, доповнення та розірвання даного Договору оформлюється шляхом укладання відповідної додаткової угоди (угоди), яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід`ємною частиною.

13.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

13.4. Усі Додатки до Договору набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін (за наявності).

13.5. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням даного Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання даного Договору, забезпечення виконання даного Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

Представники Сторін підписанням даного Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

13.6. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов’язуються повідомляти в письмовій формі одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

13.7. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

13.8. Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

.                        XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Після підписання цього Договору – всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

14.2. Сторони  несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

14.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у випадку використання).

14.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у випадку використання).

14.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

14.6. З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

 1. XV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ЗАМОВНИК

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Радсть» м.Суми, Сумської області                  40035 м.Суми, проспект М.Лушпи, буд.37

р/рUA048201720344250003000063417,
Р/р UA ____________________________

в ДКСУ м.Київ

код ЄДРПОУ 21123675

тел. (0542) 32 14 87

Завідувач

__________________Аліна БАТАРЧУК     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

 

 

 

 

 

 Додаток 6

до тендерної документації

 Перелік документів, які необхідно надати у складі пропозиції

1 Копію Статуту в останній (діючої) редакції або іншого установчого документу (зі змінами), з відміткою про проведення державної реєстрації, або описом реєстратора, або довідку з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги на веб-порталі Міністерства юстиції України (офіційний сайт пошуку:https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch),  установчий договір або засновницький договір (для юридичних осіб)
2 Повний Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, який повинен містити всі пункти відповідно до Єдиного державного реєстру
3 Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців).
4 Копію паспорту (для фізичних осіб-підприємців).
5 Скан-копії або завірені копії  документів про якість (сертифікату (посвідчення) якості та/або декларація виробника, та/або сертифікату відповідності, та/або висновоку державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, та/або ТУ на виготовлення товару у Держстандарті, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію або обгрунтування його відсутності (не підлягає обов’язковій сертифікації тощо) від виробника товару-предмету закупівлі
6 Документальне підтвердження проведення дезинфекції транспортного засобу, задіяному в доставці харчового продукту до закладів освіти.
7 Позитивний Акт, складений за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР.
8 Позитивний Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров′я та благополуччя тварин (наказ № 447 від 08.08.2019 р.).
9 Копію Акту перевірки транспортного засобу, складеного за результатами планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами (без недоліків чи невідповідностей) з інформацією, що даний транспортний засіб може забезпечити належні температурні умови перевезення саме для цього виду харчового продукту(на учасника та/або перевізника).
10 Копії документів, що підтверджують наявність спеціалізованого автотранспорту: рефрижератор та/або транспортні засоби з встановленим холодильним обладнанням із зазначенням власника, реєстраційного номеру автомобіля та виду (типу) кузову автотранспортного засобу. (технічний паспорту на автотранспорт.  Якщо технічний засіб орендований, то надати договір оренди транспортного засобу зі строком дії не менше ніж до 31.12.2024 року).
11 Копії експлуатаційного дозволу для потужностей (для учасників – виробників) , надається виробниками.
12 Інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у випадку використання), про внесення потужностей (об’єктів) та їх операторів, що здійснюють діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів в реєстр потужностей на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби України.
13 Пропозицію електронних закупівель (тендерна пропозиція зазначена у додатку № 1), в якій вказана ціна з урахуванням всіх податків, витрат тощо. В ціну товару включаються витрати на доставку товарів до навчального закладу Замовника, транспортування, навантажування – розвантажування, страхування (у разі потреби), сплату податків та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного законодавства, тощо.
14 Учасник в складі пропозиції надає заповнений проект договору (Додаток № 5).
15 Оригінал дійсного сертифікату системи управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018 IDT), виданий органом із сертифікації акредитованим Національним агентством з акредитації України на ім’я Учасника /та/ або перевізника, який є чинним на момент подач пропозиції.

Оригінал дійсного сертифікату на систему екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015), виданий на ім’я учасника /та/ або перевізника виданий органом із сертифікації акредитованим Національним агентством з акредитації України, який є чинним на момент подачі пропозиції

Усі документи, що надаються учасником повинні бути надані в повному обсязі, разом зі всіма додатками та їх невід’ємними частинами.

Вказані документи, які подає Учасник у складі своєї  пропозиції, повинні бути чинними на дату їх подання.

      В разі встановлення замовником будь-яких фактів подання недостовірної інформації/підробки документації учасником по будь-яким напрямкам пакету документації, замовник залишає за собою право на дискваліфікацію учасника у порядку, встановленому чинним законодавством.

 Переглянути / завантажити PDF – тендерна документація