УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 17 «РАДІСТЬ» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Пр. М.Лушпи 37, м. Суми, 40035 тел. (0542) 32 -14 -87, (0542) 32 -28 -46
E-mail: DNZ17radost@gmail.com

Звіт
керівника Сумського дошкільного навчального закладу
( ясел – садка) № 17 « Радість» м. Суми , Сумської обл.
перед громадськістю за 2021-2022н.р.
від 02.06.2022р.

1. Загальна характеристика.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №17 « Радість» м. Суми, Сумської обл. розпочав функціонування у 1990 році. Діяльність дошкільного закладу регламентується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2005р. Працює заклад за Базовим компонентом та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для належного проведення освітньої діяльності створено сучасні умови, обладнані освітні осередки:

 • 2 музичні зали,
 • 2 спортивні зали,
 • кабінет логопеда,
 • кабінет психолога,
 • методичний кабінет,
 • басейн,
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • 2 спортивні майданчики,
 • дитячі городи.

2. Склад вихованців

У 2021-2022 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 груп: 2 групи для дітей віком до 3-х років, 12 груп для дітей від 3 до 6 (7) років, з них 3 групи компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення.

Цього року заклад відвідувало всередньому 273 дитини:

 • раннього віку – 49
 • дошкільного віку – 224.

Випускається до школи 76дітей.

За звітній період до дошкільного закладу прийнято 78 дітей.

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти з сімей робітників, приватних підприємців, службовців, непрацюючих.

3. Кадрове забезпечення

Навчальний процес в дошкільному закладі забезпечують 66 працівників:

 • 23 особи – обслуговуючий персонал, 1 – заступник завідувача господарства, 2 – сестри медичні старші, 2 – бухгалтера, 3 – кухарі, 1 – комірник;
 • 32 педагоги, в тому числі:
  вихователь-методист, 3 учителя-логопеда, практичний психолог, 3 музичних керівника, 23 вихователя. З них 28 мають повну вищу освіту, 2 – базову освіту.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 • спеціалісти вищої атестаційної категорії – 5 осіб (15 %);
 • першої атестаційної категорії – 6 осіб (19 %);
 • спеціалісти другої атестаційної категорії –3 осіб (9%);
 • спеціалісти – 9 осіб (28%);
 • педагогічне звання вихователь – методист – 1 особа (3%);
 • педагогічне звання старший вихователь – 1 особа (3%).

Щороку згідно графіка педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році атестовано 7 педагогів. Курси підвищення кваліфікації при СОІППО пройшли 8 осіб.

Станом на 31 травня 2022 року у закладі вакансій педагогічних працівників немає. За звітній період в дошкільний заклад було прийнято 1 вихователя, інструктор з фізкультури, 2 помічника вихователя, кухар, 2 сторожа. Звільнилися 4 співробітники, з них: сторож, помічник вихователя, музичний керівник, інструктор з фізичної культури. Причини звільнення: власне бажання, перехід на інше місце роботи.

4. Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

У 2021 – 2022 навчального року педагогічний колектив закладу дошкільної освіти реалізував в освітній діяльності такі пріоритетні завдання:

 1. Урізноманітнювати форми освітньої роботи щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти.
 3. Вдосконалювати рівень використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.
 4. Створити систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Пріоритетні завдання на 2022 – 2023 навчальний рік:

 1. Інтегрувати в освітню роботу упровадження здоров’яутворювальних технологій та народних оздоровчих традицій, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Продовжити освітню роботу яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти.
 3. Продовжити створення відео контенту для використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою.
 4. Продовжити розбудову системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Постійно проводиться моніторинг дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо забезпечення умов безпечного та комфортного перебування дітей у закладі дошкільної освіти.

Для втілення в освітній процес здоров’яутворювальних технологій у закладі дошкільної освіти створено належну матеріальну базу: 2 спортивні зали, басейн, 2 спортивні майданчики з обладнаними на них доріжками здоров’я, в кожній групі створений спортивний куточок.

Компетентне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньому процесі дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

5. Аналіз стану захворюваності дітей у 2021-2022 н.р.

У 2020-2021н.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 1,9дні.
У 2021-2022н.р. 1 дитиною по хворобі було пропущено 1,8дні.
По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:
І група здоров’я – 234;
ІІ група здоров’я – 38;
ІІІ група здоров’я – 1.
Всі 273 дитини мають основну фізкультурну групу.
На диспансерному обліку перебуває 39 дітей.
Серед загальної кількості дітей закладу 85,7% становлять здорові діти (І медична група), 14,3% становлять діти з виявленими патологіями (ІІ медична група здоров’я)
1 раз на рік дітей обстежують лікарі-спеціалісти (ф. 086). Кожна дитина має форму щеплень (ф. 063).

6. Якість реалізації освітніх програм

Реформування дошкільної ланки ініціює необхідність формування творчої активної особистості, яка володіє здатністю нестандартно розв’язувати проблеми сьогодення. У зв’язку з цим перед нашим закладом дошкільної освіти стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що в свою чергу вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів. Значну роль в цьому надається гуртковій роботі. Усього охоплено гуртковою роботою 36 дошкільників.

Протягом цього року вихованці закладу успішно відвідували такі гуртки:

 • «Музичний дивограй» – керівник Придача О.С.
 • Фольклорний – керівник Падалко О.Б.
 • «Музикотерапія» – керівник Шепіль О.А. (програма «Веселкова музикотерапія» схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти та науки України (лист ІІТЗО від 25.02.2015 № 14.1/12-Г- 54)

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмово-методичним забезпеченням. Робота зазначених гуртків будувалася на авторських програмах, складених керівниками на основі власного доробку та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності, окрім музичного керівника Шепіль О.А., яка працювала за програмою затвердженою МОН. Тривалість гурткових занять відповідала віку дітей і не перевищувала встановлених норм для навчальних занять. загального розкладу гурткових занять по дошкільному навчальному закладу. Гурткова робота з вихованцями організовувалась в другу половину дня. Наявність варіативного розподілу занять дала змогу раціонально спланувати використання приміщень, відведених під гурткову роботу, а також не дублювати в гурткових заняттях ті види діяльності, на яких базувалися навчальні заняття першої половини дня.

Психологічний супровід освітньої роботи у закладі забезпечує практичний психолог Супрун С.М. Її план роботи з дітьми різних вікових категорій, включав діагностичну, розвивальну та корекційну роботу з дошкільниками. Вчасно і правильно заповнювалися діагностичні карти на дітей групи ризику, журнал щоденного обліку, журнал протоколів індивідуальних консультацій, журнал спостережень та аналізу занять, журнал обліку індивідуальних та групових занять. За участі психолога проводилися психолого-педагогічні консиліуми, групові консультації, тренінги, семінари, круглі столи. Світлана Миколаївна проводить інтерактивні форми роботи з педагогами під час засідання педагогічних рад, семінарів. На належному рівні практичним психологом велася у форматі онлайн просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. У період організації процесу в умовах воєнного часу у форматі онлайн практичним психологом велася просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками на належному рівні.

З метою вивчення стану готовності дітей до навчання в школі практичним психологом було обстежено 76 дітей старших груп.

По діагностичному зрізу функціональну готовність до школи показали 75 дітей, 1 дитина не готова до школи у зв’язку з низьким рівнем психосоціальної зрілості, інші залишаються за висновками ІРЦ та рекомендаціями вчителів-логопедів в дошкільному закладі. Батькам дитини, яка показала низький рівень психосоціальної зрілості психологом було надано онлайн консультації та рекомендації по підготовці дитини до школи.

Завдяки плідній роботі вчителів-логопедів Головенко Н.М., Довженко А.М., Кобзенко О.В. у випускників груп компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення виправлена звуковимова декількох фонетичних груп, сформоване фонематичне сприймання, збагачений досвід виконання ряду операцій мислення (класифікація узагальнення, порівняння, серіація під час мовленнєвої діяльності). Такий показник є результатом використання нетрадиційних методів і прийомів у роботі з дітьми не тільки учителів-логопедів, а й вихователів спеціальних груп для дітей із порушеннями мовлення. Педагоги творчо підходили до освітнього процесу, успішно впроваджували в своїй роботі з дітьми «навчання через гру» в різних видах дитячої діяльності. Вчителі-логопеди використовували різноманітні ігрові прийоми, намагаючись зробити процес не тільки корисним, але й цікавим: логопедичні етюди, елементи логоритміки, рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням. Завдяки такому творчому підходу підвищився комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей з вадами мовлення. В умовах воєнного часу спеціалісти продовжили роботу як у форматі онлайн, так і у формі офлайн, проводячи індивідуальні заняття з вихованцями.

7. Управлінська діяльність

Безпосереднє керівництво закладом протягом 16 років здійснює завідувач Батарчук Аліна Володимирівна, яка має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі використовуються такі форми роботи:

 • батьківська громада
 • профспілковий комітет
 • педагогічна рада
 • загальні онлайн збори батьків та трудового колективу
 • комісія з охорони праці
 • пожежно – технічна комісія
 • онлайн наради та консультації.

Управлінські рішення та дії завідувача в поточному році були спрямовані здебільше на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань, організації безпеки життєдіяльності колективу:

 • організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі;
 • організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;
 • колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому зусиллями педагогів ведеться Інтернет сайт закладу, сторінка на Фейсбуці;
 • організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Усі звернення зареєстровані в Книзі прийому громадян, опрацьовані, на них надані відповіді в усній чи письмовій формі у визначений законодавством термін. Найчастіше звернення надходили з питання влаштування дітей в дошкільний заклад – 15; працевлаштування -14; надання довідок про підтвердження стажу роботи -3, про пільги на харчування -5, довідки про те, що дитина дійсно відвідує заклад дошкільної освіти – 8. Питання роботи зі звернення громадян знаходяться на постійному контролі завідувача і не залишаються без відповідного реагування. Щоквартально аналіз звернень громадян виноситься на нараду при завідувачу та кожні пів року аналізується в підсумковому наказі (наказ від 15.07.2021 №77 «Про стан роботи зі звернення громадян за підсумками І півріччя 2021 року», від 11.12.2021 року № 151 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками ІІ півріччя 2021 року»);
 • організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є стимулом успішної діяльності закладу. У продовж року всі педагогічні працівники отримали щорічну грошову винагороду, кращі працівники були відзначені грамотами управління освіти і науки Сумської міської ради, одноразовими преміями;
 • організація роботи з батьками з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через он-лайн батьківські збори, , онлайн зустрічі, онлайн консультування.

8. Організація роботи з сім’ями вихованців

Реалізація солідарної відповідальності в організації дошкільної освіти спеціалістів, педагогів та батьків завжди була в пріоритеті у колективу закладу дошкільної освіти. А в умовах воєнного часу набула надзвичайної актуальності, тому що саме поєднання зусиль педагогів та батьків робить можливим здійснення освітньої діяльності.

На початку року, враховуючи, що робота в умовах карантину забороняла батькам доступ до приміщень закладу, колективом ЗДО було заплановано проект «Формування позитивного іміджу групи в батьківському середовищі», в рамках якого підготовлено відеоролик, який у форматі віртуальної екскурсії познайомив батьків вихованців з тим, в яких умовах буде проводитися освітня діяльність у закладі. Дотримуючись максимальної інтерактивності було проведено День знань. Під час його планування та проведення, педагоги посприяли формуванню приналежності до нової соціальної групи, використавши прапори груп та презентувавши дітям значки з символікою груп.

У жовтні діти та батьки взяли активну участь в акції «Щедра рука для братів наших менших (за умов карантину фото звіт розміщено на Фейсбуці).

У листопаді батьки взяли активну участь у підготовці виставки літературного матеріалу до освітньої системи Стенд-музей «Книга вчить як на світі жить»(за умов карантину фото виставлене на на Фейсбуці).
Взимку діти та батьки всіх вікових груп виготовили годівнички для зимуючих птахів, були залучені до проведення виставки снігових скульптур.

Батьківська спільнота активно залучилася до участі в конкурсі Куточків усамітнення та відпочинку, який підпорядковувався реалізації Базового компонента дошкільної освіти.

В умовах воєнного стану педагоги не зупиняли роботу з родинами вихованців. Було організовано проведення освітнього процесу в форматі онлайн. Батькам пропонувалися відео заняття, руханки, цікавий пізнавальний матеріал. Батьки надсилали вихователям відео звіти виконання завдань.

У травні до Дня вишиванки батьки залучилися до фото виставки «Вишиванка в моїй родині» (у групах «Вайбер»).

9. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2021 – 2022 навчального року педагогічний колектив брав участь:

у листопаді 2021 року – вихователь-методист Коба Л.Ю., у якості спікера взяла участь у роботі «Школи молодого методиста» та поділилася особливостями перспективного планування з колегами;

у грудні 2021 року – вихователі Бур І.О. та Кіхтьова М.А. у якості спікерів залучилися до конференції при ЦПРПП, на якій познайомили колег з особливостями організації STREAM-освіти в дошкільному закладі;

Вихованці, їх батьки та педагоги дошкільного закладу долучились до VІ Всеукраїнської благодійної акції «Happy Гав для Сірка». Завдяки спільним зусиллям було зібрано майже 100 кг різноманітної їжі для тварин, ліки , посуд та інші речі необхідні для утримання тварин.

Виставка літературного матеріалу до освітньої системи Стенд-музей «Книга вчить, як на світі жити»

10. Організація харчування у ДНЗ

Організація харчування дітей ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/ 227, постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

У ДНЗ працює досвідчений медичний персонал та кухарі. Про перепідготовку при СОІППО свідчать результати: за звітній період за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування та зберігання їжі. З метою профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту працівники суворо дотримують установлених вимог до технології приготування страв, правил особистої гігієни.

У закладі харчуються діти пільгових категорій, а саме:

 • діти з малозабезпечених сімей – 6 дітей,
 • діти з багатодітних родин – 17 дітей,
 • діти, батьки яких брали участь в АТО – 19 дітей,
 • діти інваліди – 2.

11. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Радість» є закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини. В своїй діяльності заклад регламентується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства».

Для ведення цієї роботи в закладі наказом завідувача затверджується громадський інспектор. Щорічно інспектор веде облік дітей пільгових категорій та звітує про роботу, яка проводилась з цими сім’ями.

У закладі складено план заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу на поточний рік. Педагоги під підпис ознайомлені про недопустимість та протидію боулінгу в освітній діяльності.

В дошкільному закладі створено банк даних дітей, які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази

Дошкільний заклад є комунальною установою, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.
На 2021 рік для функціонування дошкільного закладу було виділено з місцевого бюджету 11534696.00 грн. з них:

 • оплата праці -7506180.00 грн.
 • предмети, матеріали -171869.00 грн.
 • медикаменти – 4480.00 грн.
 • продукти харчування 469292.00 грн.
 • оплата послуг(крім комунальних)-95740.00 грн.
 • оплата комунальних послуг-1639815.00 грн.
 • навчання – 3480.00 грн.

Також було витрачено 100 000 на капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Сонечко».

В 2022 році виконано капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Грибочки» на суму 100 000 грн. Придбано та установлена перегородка в туалетній кімнаті групи «Грибочки» між унітазами на суму 650 грн.

На виконання виборчих програм і доручень депутатом Сумської міської ради Зеленським Максимом Олександровичем було виділено кошти на придбання будівельних матеріалів на загальну суму коштів 17 000 грн. для поточного ремонту підлоги в ігровій кімнаті групи «Грибочки».

Замінено вішалки для рушників в 2-х туалетних кімнатах – 10 шт. на загальну суму 7 740,00 грн.

Для виконання вимог програми HACCP оновлено інвентар на харчоблоці на суму 700 гривень.

Для запобігання розповсюдженню захворюваності на COVID 19 та виконання карантинних вимог було придбано матеріалів на суму 39757грн.

Для проведення поточного ремонту влітку 2021 року було придбано матеріалів на суму 20912 грн.
Протягом року здійснювалась заміна електротоварів на загальну суму 2003грн:

Також треба подякувати батькам вихованців, які допомагають покращувати матеріальну базу садочка. Зокрема батькам 1 старшої групи «Мальви», які придбали та подарували телевізор MEREDIAN на суму 2 178,00 грн; батькам 2 старшої групи «Калинка» які придбали та подарували телевізор «Griinhelm» модель GTHD32T2 на суму 4 500,00 грн і всім іншим батькам, які допомагали нам протягом року облаштовувати комфортні умови перебування малят в садочку.

Завідувач – Аліна Батарчук