Методична робота в Сумському дошкільному навчальному закладі «Радість»

Методична робота в Сумському дошкільному навчальному закладі «Радість» будується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням інноваційних досягнень..

Методична робота закладу спрямована на:

– на розвиток професійної компетентності педагогів;

– сприянню розвитку творчого потенціалу педагогів;
– підвищення педагогічної та загальної культури педагогів;
– розвиток спеціальних умінь та навичок;

– вдосконалення педагогічної майстерності;

Мета методичної роботи: розвиток педагогічної компетентності вихователів; стимулювання творчого потенціалу прагнення до постійної професійної самоосвіти

Напрямки методичної роботи:

підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок
Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
•випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:
Колективні:

– інструктивно-методичні наради;

– педагогічні ради;

– педагогічні читання;

– теоретичні семінари;

– семінари-практикуми;

– колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

– методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;

– робота творчих груп;

– консультації

Індивідуальні:

-наставництво;

– самоосвіта;

– взаємовідвідування;

– робота над проблемними питаннями;

– атестація

Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив – що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

У нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

– педагогічна співпраця з вихователем

– робота в режимі довіри, доброзичливості

– творча атмосфера , стимулювання творчої активності

– принцип допоміжне – регульованого контролю

– надання вихователеві права вибору

– системність методичних заходів

– принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні

У методичному кабінеті закладу

створені умови для організації методичної роботи

Інформаційні матеріали:

– нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

– матеріали з правової освіти;

– управління та контроль;

– дані про педагогічних працівників;

– систематизовані матеріали атестації педпрацівників;

– робота з батьками;

– матеріали участі ДНЗ в заходах;

– фото, відео – матеріали.

Методична робота в дошкільному закладі підпорядкована плану роботи, який складається на основі аналізу за минулий навчальний рік, всебічного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До складання річного планувану залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Значна увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі принципи обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів роботи вихователів.

Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при СІОППО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань,участь у роботі творчих груп, самоосвіта.
У дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напряму проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Положенням про дошкільний навчальний заклад”, Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Актуальною та ефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

Важливим у роботі методичної служби дошкільного закладу є створення умов для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців. Індивідуальний підхід до молодого педагога допомагає розкрити потенційні можливості та раціонально використати індивідуальні здібності кожного члена колективу. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги забезпечують співпрацю наставника і педагога-початківця, спрямовану на оволодіння навичками педагогічної праці та педагогічною майстерністю в цілому. Педагоги дошкільного закладу цілеспрямовано допомагають молодим спеціалістам адаптуватись в колективі. Завдячуючи розробленому алгоритму входження педагогів-початківців у професію, спеціально створеним організаційним та мотиваційним умовам, молоді спеціалісти відчувають себе впевнено, спокійно та отримують задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать результати тестування та обстеження соціально-психологічного клімату.

Увага в дошкільному закладі приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено працюють над проблемною темою декілька років. Теми для самоосвіти педагоги обирають самостійно, погоджуючи їх з вихователем – методистом. При плануванні роботи з самоосвіти, акцентується увага на тому, що результатом самоосвіти педагога має виступати результат розвитку дітей, а не лише власне самовдосконалення в особистісному та професійному плані. Кінцевим результатом самоосвітньої роботи є оформлення системи або досвіду роботи з даної проблеми, обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи. Ведеться аналіз участі педагогів ДНЗ у міських заходах, звіти яких заслуховуються перед колективом на нарадах при завідувачу.

Атестація педагогічних працівників дошкільного закладу проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2011 р. №930), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Процесом атестації керує атестаційна комісія, до складу якої входять компетентні висококваліфіковані педагоги, очолює атестаційну комісію завідувач ДНЗ. Атестація і курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану, які узгоджені в 5-річному циклі. Щорічно атестацію проходять педагоги дошкільного закладу. В дошкільному закладі відпрацьована система роботи з атестації педкадрів, вона базується на засадах демократичності, відкритості, колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. Проведення атестації в ДНЗ узагальнюється підсумковим наказом.

У період навчального року адміністрація дошкільного закладу активізувала роботу щодо участі працівників ДНЗ у методичних заходах усіх рівнів, що сприяло підвищенню їх теоретичного рівня, вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання.