Потік інформації, розширення людських контактів, розвиток різноманітних форм масової культури, зростання темпу життя приводять до збільшення обсягу знань, необхідних для життя сучасній людині.

Однією з неодмінних умов успішності дитини в школі є розвиток мовлення, комунікативних навичок. Така допомога старшим дошкільнятам може полягати, наприклад, в організації гри-театралізації, театралізованої діяльності, що сприяє розвитку мовлення, емоційно-вольової сфери, комунікативних навичок і розвитку дитини в цілому.

Театрально-ігрова діяльність дає можливість розвивати здібності кожної дитини, формувати творчу уяву, комунікативні навички. Вплив театралізованої діяльності на психічний розвиток дитини ґрунтується на засвоєнні досвіду народу. Казки, фольклор мають позитивний емоційний вплив на дітей в ранньому та дошкільному віці.

У Базовому компоненті дошкільної освіти виокремлено освітню лінію «Мовлення дитини», яка передбачає формування в дітей різних видів мовленнєвої і комунікативної компетенції, які в сукупності спрямовані на формування мовленнєвої особистості дитини.

Тому одним із першочергових завдань, що стояли перед нашим дошкільним закладом, був пошук ефективних методів і прийомів роботи, що сприяли б мовленнєвому розвитку вихованців.

На сьогодні одним із продуктивних напрямів роботи з розвитку мовленнєвої активності дитини визнано використання театралізованих ігор з творчим та інтелектуальним навантаженням. І це не випадково, адже саме театралізована гра є провідним видом  мовленнєвої діяльності в дошкільному віці. Оволодіння рідною мовою, розвиток мовлення і спілкування є одним із найважливіших надбань малюка. Немає необхідності доводити, що розвиток мовлення найтіснішим чином пов’язаний із розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому.

Театр – це найкращий засіб спілкування людей, розуміння їх сокровенних почуттів. Це диво, здатне розвивати в дитині творчі задатки, стимулювати розвиток психічних процесів, удосконалювати тілесну пластичність, формувати творчу активність, сприяти скороченню духовної прірви між дорослими і дітьми. Все життя дитини насичене грою, кожна дитина хоче зіграти в ньому свою роль. У грі дитина не тільки отримує інформацію про навколишній світ, закони суспільства, красу людських відносин, але й вчиться жити в цьому світі, будувати взаєминами з оточуючими, а це в свою чергу вимагає творчої активності особистості.

Театралізована діяльність є перспективним напрямом, одним із ефективних засобів розвитку мовленнєвих здібностей дітей. Саме тому питання розвитку мовленнєвих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності стало для педагогічного колективу нашого дошкільного закладу  надзвичайно актуальним.

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що:

– по-перше, діти отримують зразки правильного, красивого, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого влучними образними виразами, фразеологізмами, вживають різні типи зв’язних висловлювань для вирішення конкретних ігрових комунікативних ситуацій (міркування, пояснення, відтворення  діалогів);

– по-друге, мовлення стає зрозумілішим, виразним, граматично оформленим. У процесі підготовки та показу вистави в дітей розвивається зв’язне мовлення, яке має емоційно забарвлений характер та передбачає широке вживання вербальних та невербальних засобів виразності (адже під час відтворення художньо-мовленнєвих сюжетів діти засвоюють норми мовлення у її найвищому прояві).

Театралізовані ігри позитивно впливають на емоційну сферу дитини, вони акумулюють життєву мудрість, оптимізм, енергію народу. Театр — це високий рівень естетичного виховання, адже він поєднує в собі впливи музики, танцю, пластики, мовлення та образотворчого мистецтва.

Театралізовані ігри приносять величезну користь для духовного ви­ховання, становлення характеру дитини, прищеплення їй найкращих рис, сприяють утвердженню себе в суспільстві.

У змістовому наповненні освітньої лінії «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти відмічено те, що успішною дитяча театральна діяльність є тоді, коли дитина творчо застосовує художньо-мовленнєвий, музично-пластично-пісенний досвід у театралізованій грі, сценках, самостійно вигаданій казці, творах інших літературних жанрів.

Театр — це усвідомлення власного «я» та можливість самовиражен­ня особистості. Тут формуються моральні якості, долаються недоліки: сором’язливість, невпевненість у собі. Дітям театр допомагає зняти напруженість, подолати сумніви стосовно себе, повірити у власні можливості; невгамовним та неорганізованим — навчитися витримки.

Беручи участь у театралізованих іграх, діти ознайомлюються з оточенням та його складовими через образи, фарби, звуки. Завдяки цій діяльності в дошкільників більш інтенсивно розвиваються пізнавальні інтереси, удо­сконалюються психічні процеси (пам’ять, уява, мислення), активізується мовлення, формується культура міжособистісного спілкування, розширюється світогляд.

Театралізована діяльність — це одна із провідних ліній у вихованні всебічно розвиненої особистості та один із ефективних засобів розвитку мовленнєвих і художньо-творчих здібностей дошкільника.

Театральне мистецтво таке близьке й зрозуміле дітям – адже в його основі лежить гра, найголовніша річ для малюка.

Як вважають сучасні авторитетні дослідники, мистецтвознавці, педагоги, великі можливості театралізованих ігор такі:

 • беручи участь в театралізованій діяльності, діти не лише ознайомлюються з навколишнім світом, а вміло поставлені педагогом питання спонукають дошкільників думати, аналізувати, робити висновки та узагальнення;
 • з розумовим розвитком тісно пов’язана досконалість мовлення. Під час роботи над виразністю слів персонажів активізується словник дитини, вдосконалюється звукова культура мовлення, його інтонаційний стрій. Виконуючи роль, дитина зрозуміло, чітко промовляє текст, оволодіває літературою мовлення. У неї покращується діалогічне мовлення, його граматична будова;
 • театралізовані ігри мають величезну роль для фізичного стану дитини, бо в процесі цих ігор активізуються всі життєві процеси;
 • зміст театралізованих ігор має моральне спрямування: це доброта, дружба, чесність,сміливість тощо. Часто-густо у театралізованих іграх дитина перевтілюється в найулюбленіший, і як правило, позитивний образ, надаючи властиві цьому образу риси;
 • театралізована діяльність є джерелом розвитку почуттів, глибоких переживань дитини, залучає їх до духовних цінностей;
 • театралізовані гри розвивають емоційну сферу дитини, змушують її співчувати персонажам, співпереживати подіям, які розігруються у виставі;
 • театралізовані ігри  – це важливий засіб розвитку в дітей емпатії, тобто здібності розпізнавати емоційний стан людини за мімікою, жестами, інтонацією; вміння ставити себе на їх місце в різних ситуаціях, знаходити адекватні засоби вираження;
 • театралізована діяльність дає змогу формувати досвід соціальних навичок поведінки завдяки тому, що літературні твори або казки для дітей дошкільного віку мають моральну направленість (дружба, доброта, чесність, сміливість та н.). Саме здібність дитини до ідентифікації з образом, який сподобався, допомагає педагогам через театралізовану діяльність здійснювати позитивний вплив на дітей;
 • театралізована діяльність допомагає дитині розв’язувати проблемні ситуації опосередковано від імені якогось персонажу. Це дає змогу побороти боязкість, невпевненість в собі, в «чистоті» свого мовлення, сором’язливість.  Розвитку впевненості в собі та соціальних навичок поведінки сприяє така організація театралізованої діяльності дітей, коли кожна дитина має нагоду проявити себе в будь-якій ролі; сором’язливим, невпевненим у собі дітям допомагає зняти нервове напруження, подолати сумніви щодо себе, повірити у власні сили й можливості; невгамовним та неорганізованим  – навчитися витримки;
 • театралізовані ігри мають психологічний вплив на формування психологічного стану дитини.

Театралізована діяльність має важливе значення в розвитку сучасного дошкільника:

 • розвиває пізнавальні інтереси;
 • розширює світогляд;
 • сприяє розвитку естетичного смаку;
 • удосконалює психічні процеси;
 • надає можливість для самовираження особистості;
 • прищеплює любов до мистецтва;
 • сприяє успішній адаптації в різних умовах життя.

Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку визначено, що театралізована діяльність є специфічним видом дитячої активності, одним  із найулюбленіших видів творчості. Діти охоче включаються в театралізовану діяльність, спонукувані літературними, ігровими, особистісними мотивами.
Маленька вистава — це перша елементарна перехідна форма  від гри до мистецтва, форма синтезу мистецтв, яка доступна всім дітям.
Театралізована вистава передбачає поєднання рухів, співу, художнього слова, міміки, пантоміми, при цьому всі вони підлягають головному  завданню — створенню художнього образу. Об’єднання кількох видів мистецтва створює унікальні можливості для  художнього розвитку дітей.

Основними  напрямки роботи педагогів  ДНЗ №17 «Радість» з дітьми є:

Театральна гра .

Завдання: Вчити дітей орієнтуватися в просторі, рівномірно розміщуватись по сцені, будувати діалог з партнером на задану тему. Розвивати здатність довільно напружувати і розслаблювати окремі групи м’язів, запам’ятовувати слова героїв вистав, розвивати зорову та слухову увагу, пам’ять, спостережливість, образне мислення, фантазію, уяву, інтерес до сценічного мистецтва.

Ритмопластика

Завдання: Розвивати вміння довільно реагувати на команду або музичний сигнал, готовність діяти узгоджено, розвивати координацію рухів, вчити запам’ятовувати задані пози і образно передавати їх.

Культура і техніка мовлення.

Завдання: Розвивати мовленнєве дихання і правильну артикуляцію, чітку дикцію, різноманітну інтонацію,  логіку мовлення; вчити складати невеликі оповідання і казки, підбирати найпростіші рими; вимовляти скоромовки і вірші, поповнювати словниковий запас.

Основи театральної культури.

Завдання: Ознайомити дітей з театральною термінологією, з основними видами театрального мистецтва, виховувати культуру поведінки в театрі.

Робота над виставою

Завдання: Завдання: Вчити складати  т а розігрувати вистави за  казками та різними літературними творами; розвивати навички дій з уявними предметами; розвивати уміння користуватися інтонаціями, що виражають різноманітні емоційні стани(сумно, радісно, ​​сердито, здивовано тощо).

Організація   театралізованої діяльності в нашому ДНЗ передбачає:

-відвідування дошкільниками спільно з вихователями та батьками театрів міста;

– показ вихованцям лялькових вистав  у ДНЗ;

– робота театрального гуртка «Маленькі актори»;

– постановка спектаклів за участю дітей, батьків, педагогів;

– зустрічі з акторами театрів міста;

– проведення  Тижня театру;

– організація та проведення  театрального марафону;

– проведення конкурсу «Театральна лялька власноруч»;

– виготовлення атрибутів, костюмів, декорацій;

– організація театралізованих ігор, свят, розваг, конкурсів;

– використання театралізованої діяльності під час проведення занять;

– самостійна театралізована діяльність у повсякденному житті;

– функціонування групових  куточків театралізованої діяльності;

– консультування батьків з питання розвитку мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності;

– проведення  два рази на рік моніторингу розвитку мовлення вихованців.

В кожній групі дошкільного закладу функціонує  куточок театралізованої діяльності . У ньому відводиться місце для режисерських ігор з пальчиковим, настільним, стендовим театром, театром  з покидькового матеріалу, театру  на рукавички. У куточку розташовуються:  реквізит для розігрування сценок і спектаклів: набір ляльок, ширми для лялькового театру, костюми, елементи костюмів, маски;  атрибути для різних театралізованих ігор:   грим, декорації, стілець режисера, книги, зразки музичних творів, , афіші,  квитки, олівці, фарби, клей,папір, природний матеріал.

В дошкільному закладі працює театральний гурток «Маленькі  актори». Гурток відвідують діти старшого дошкільного віку.

Система роботи над проблемою «Театралізована діяльність

як засіб розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку», застосовані методи і прийоми ефективно впливають на позитивну динаміку росту рівня мовленнєвої компетенції дитини-дошкільника.