Придбання на покращення матеріально-технічної бази ЗДО

П о п о в н е н о  м а т е р і а л ь н у  б а з у

  л о г о п е д и ч н о г о  к а б і н е т у.

 

З р о б л е н и й  п о т о ч н и й 

р е м о н т  м у з и ч н о ї  з а л и  н а

I поверсі