СТАТУТ СУМСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ЯСЛА – САДОК ) № 17 „РАДІСТЬ ” М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАТУТ
СУМСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ЯСЛА – САДОК )
№ 17 „РАДІСТЬ ”
М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( НОВА РЕДАКЦІЯ )
І. Загальні положення

1.1. Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 „Радість” є дошкільним навчальним закладом комунальної форми власності комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи ) років (далі – дошкільний заклад) та неприбутковою установою.

1.2. Повна назва дошкільного закладу – Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 „Радість”; м. Суми, Сумської області.
Скорочена назва дошкільного закладу – ДНЗ № 17 „Радість”
М. Суми
1.3. Юридична адреса дошкільного закладу: Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 „Радість” 40035, м. Суми, проспект Михайла Лушпи, 37, т.32-14-87, 32-18-46.

1.4. Засновником дошкільного закладу є Сумська міська рада (далі – Засновник), а уповноваженим ним органом – управління освіти і науки Сумської міської ради.
Засновник або уповноважений ним орган здійснюють фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надають необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовують будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (далі — Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має гербову печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки за власними надходженнями в органах Державного казначейства.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного, духовного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей, інтересів та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, надання платних послуг пов’язаних з розробкою та виданням методичної та навчальної літератури; надання інших освітніх ,а також інших послуг, що не суперечать чинному законодавству.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу та дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними відповідно до вимог чинного законодавства України.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються, виходячи з потреб, за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками протягом року.

2.3. У дошкільному закладі функціонують, виходячи з потреб, такі групи, як:
загального розвитку, спеціальні, санаторні, оздоровчі, соціально- педагогічного патронату, сімейні.

2.4. Дошкільний заклад, виходячи з потреб, має групи з:
денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми, відповідно до Закону України „ Про дошкільну світу ”, становить:
– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
– різновікові – до 15 осіб;
– з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
– санаторні – до 20 осіб;
– в оздоровчий період – до 15 осіб;
Кількість дітей у групах спеціального призначення визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.6. Комплектація дошкільного закладу здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради спільно із керівником (завідуючим) дошкільного закладу, виходячи з побажань батьків або осіб, що їх замінюють на підставі заяви, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки про епідеміологічне оточення, медичної довідки про щеплення, свідоцтва про народження. Для зарахування до групи компенсуючого типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення управління освіти і науки Сумської міської ради.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Батьки, або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

2.10. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право приводити та забирати дітей із дошкільного закладу в будь-який зручний для них час, заздалегідь письмово попередивши про це вихователя.
Про термін і причину невідвідування вихованцями дошкільного закладу батьки, або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомляти адміністрацію дошкільного закладу.

2.11. Дошкільний заклад здійснює соціально – педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати дошкільний заклад.
Діти, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у дошкільному закладі.

III. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом дванадцяти годин. Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00, при потребі цілодобово.
IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником (завідуючим) і управлінням освіти і науки Сумської міської ради.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за державною базовою, а також варіантними програмами навчання і виховання дітей, методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України та обласним Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

4.6. Дошкільний заклад, виходячи з потреб, організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, раннього інтелектуального розвитку тощо.

4.7. З метою розвитку творчих нахилів, здібностей, інтересів, з урахуванням побажань батьків, дошкільний заклад може надавати додаткові безоплатні та платні послуги з освітньої діяльності, понад обсяги встановлені навчальними планами (іноземна мова, хореографія, бальні танці, театралізована діяльність, декоративно-прикладне мистецтво, спортивні секції, гра на музичних інструментах, етикет, риторика, різні види масажу, лікувальна фізкультура тощо).

4.8. В основу навчально-виховного процесу дошкільного закладу покладені принципи гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти.

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється Засновником, відповідно до укладених угод та згідно чинного законодавства України.

5.2. У дошкільному закладі встановлюється, виходячи з потреб, 3-х, 4-х разове харчування дітей згідно норм. У групах з короткотривалим перебуванням дітей норми і кратність харчування визначаються домовленістю з батьками відповідно до норм.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника (завідуючого) дошкільного закладу.

5.4. Плата за харчування здійснюється відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”.

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Організація медичного обслуговування дітей дошкільного закладу забезпечується Засновником та здійснюється медичною установою, що обслуговує дану територію.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням норм та правил, режимом та якістю харчування тощо.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та для проведення лікувально – профілактичних заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник (завідуючий), заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні-санітарки, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: моральне заохочення – подяка; грамоти керівника закладу, управління освіти і науки Сумської міської ради, обласної державної адміністрації, Міського голови, Міністерства освіти і науки України; знак „Відмінник освіти України”, нагрудний знак “Софія Русова”. Матеріальне заохочення – виплата педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу згідно з чинним законодавством; надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків; виплата педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки; інші заохочення, передбачені чинним законодавством України.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:
– право на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, виховання та навчання;
– право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– право на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– право на здоровий спосіб життя;
– інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
– брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
– шанобливо ставитися до працівників дошкільного закладу;
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
– своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини у дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими та робочими інструкціями.

7.7. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва, санітарні правила утримання дошкільних закладів;
– виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником (завідуючим) дошкільного закладу.

7.10.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з законодавством.

7.11.Всі працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за майно дошкільного закладу та його збереження, моральну та матеріальну відповідальність за результати праці.

7.12.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його керівник (завідуючий), який призначається і звільняється з посади управлінням освіти і науки Сумської міської ради
Керівник (завідуючий) дошкільного закладу:
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту ”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;
– відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу, видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
– затверджує штатний розклад за погодженням з управлінням освіти і науки Сумської міської ради;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник (завідуючий) і його заступники; педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є керівник (завідуючий) дошкільного закладу.
Педагогічна рада закладу:
– розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників, передбачених чинним законодавством України.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– заслуховують звіт керівника (завідуючого) дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу .
До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
– організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), інші матеріальні цінності, вартість яких може відображатися у самостійному балансі дошкільного закладу або централізованої бухгалтерії управління освіти і науки Сумської міської ради.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1.Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
– Засновника ;
– місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
– батьків або осіб, які їх замінюють;
– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
– кошти, отримані від надання платних послуг;
– внески, пожертвування фондів і установ.

10.2.Кошти дошкільного закладу можуть перераховуватися та зберігатися на рахунку централізованої бухгалтерії управління освіти і науки Сумської міської ради з цільовим призначенням (для дошкільного закладу). Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

10.3.Дошкільний заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, подає документацію згідно з затвердженою номенклатурою, складає звіти в управління освіти і науки Сумської міської ради про результати своєї роботи за минулий рік.

10.4.Порядок ведення бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством.

10.5.Дошкільний заклад з дозволу Засновника має право:
– придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
– здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої та оздоровчої діяльності за погодженням із управлінням освіти і науки Сумської міської ради та згідно з чинним законодавством;
– створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати матеріальні заохочення в межах власного кошторису.

10.6.Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.7.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки Сумської міської ради.

XI. Міжнародне співробітництво

11.1.Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

11.2.Дошкільний заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, відповідно до чинного законодавства має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками, створювати, у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заходи і навчальні центри, проводити спільні заходи, конференції, тощо, а також вступати до міжнародних організацій.

XII. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

12.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради, органами державної виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.

12.3.Контроль за фінансово-господарською діяльністю дошкільного закладу здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради та контрольно-ревізійними органами відповідно до діючого законодавства.

12.4.Контроль за використанням коштів, виділених підприємствами, організаціями, окремими громадянами здійснюють самі підприємства, організації, громадяни та управління освіти і науки Сумської міської ради.

12.5.У випадках заяв батьків, скарг про порушення умов перебування дітей у дошкільному закладі організовується перевірка фактів із залученням незалежної експертизи відповідно до чинного законодавства України.

XIII. Припинення діяльності дошкільного закладу

13.1.Ліквідація дошкільного закладу здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

13.2.Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється у формі реорганізації або ліквідації. При реорганізації дошкільного закладу права та обов’язки переходять до правонаступників.

13.3.У випадку ліквідації дошкільного закладу Засновник створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за діяльність дошкільного закладу в період ліквідації, здійснює заходи відповідно до чинного законодавства.

13.4. Дошкільний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру. Майно, що залишається після ліквідації дошкільного закладу, є комунальною власністю територіальної громади м. Суми.
Завідуючий дошкільним навчальним закладом А.В.Батарчук

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

КІР

Гостра вірусна хвороба, що супроводжується підвищенням температури, нежиттю, кашлем, появою червоного плямистого висипу.

 

ТРЕБА ЗНАТИ!

•                Збудник хвороби — фільтруючий вірус — дуже летючий і майже не життєздатний поза людським організмом.

•                Джерелом вірусу є хвора людина, розповсюджується вірус повітряно-крапельним шляхом.

•                Хворі небезпечні в останні дні інкубаційного періоду та на початку захворювання.

•                Інкубаційний період становить 9–11 днів (іноді 14–17), у дітей, яким введено гамма-глобулін, — 21 день.

•                Хвороба може призвести до ускладнень.

•                Дітям, які не мають щеплення, призначають гамма-глобулін.

СИМПТОМИ ХВОРОБИ:

•                проявляються за 10–17 днів після контакту; дитина заразна для оточуючих аж до 5-ї доби після появи висипу;

•                початок кору подібний до сильної застуди (кашель, нежить, почервоніння очей, сльозоточивість, висока температура);

•                нове підвищення температури відбувається на 4-й день; з’являється висип: спочатку на обличчі та шиї, потім протягом 3-х днів — на всьому тілі.

ЩО ПЕРЕВІРЯТИ:

•                загальний стан дитини;

•                температуру тіла.

 

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

ОГОЛОШЕННЯ

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

 

Доводимо до вашого відома, що рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 року  № 2898-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у  закладах освіти м. Суми» , а саме:

  1. Встановити з 1 січня 2018 року:

1.1. Вартості харчування однієї дитини на день у дошкільних навчальних закладах (у тому числі у центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах) у наступних розмірах:

- для дітей раннього віку –  18,00 гривень;

- для дітей дошкільного віку – 22,00 гривень;

1.2. Здійснювати для батьків оплату за харчування дітей за дні відвідування дитиною закладу освіти у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день.

1.3.  Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають трьох і більше дітей.

1.4.  Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

1.4.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; дітей-інвалідів; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

1.4.2. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції.

1.4.3.  Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані.

1.4.4. Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності.

1.4.5. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

1.4.6. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.

1.4.7. Дітей у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) та навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

 

Відповідно до цього батьківська плата за один день харчування з 01.01.2018 року буде становити:

- для садових груп 13,20 грн.   ( 60% від загальної вартості)

          – для ясельних груп 10,80 грн. ( 60% від загальної вартості)

 

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

Сучасні підходи до формування мовленнєвого етикету дітей дошкільного віку

 Консультація
Сучасні підходи до формування мовленнєвого етикету дітей дошкільного віку
Підготувала вихователь Шкіль Л.М.

Сучасний етап розвитку суспільства висуває нові завдання виховання дітей дошкільного віку. Велике значення надається проблемі виховання культури спілкування дітей, у вирішенні якої провідну роль відіграє формування комунікативних функцій мовлення, як центральної ланки розвитку дитини.
Комунікативна компетенція вважається запорукою успіху у професійній сфері життя людини. Як мовленнєва культура, що містить такі елементи – правильна артикуляція, багатий словниковий запас, доцільне вживання слів та граматичних форм, так і культура спілкування, свідчать про високий культурний та інтелектуальний розвиток людини.
У дошкільний період дитина відчуває потребу в емоційному, жвавому спілкуванні з дорослими та ровесниками. Під час спілкування з дорослими дошкільники вдосконалюють своє мовлення, набувають досвіду та мовленнєвих навичок, вміння слухати й думати.
Спілкування дітей дошкільного віку, перш за все, відбувається в родині. У дитини, що прийшла в дитячий садок, коло спілкування розширюється – додається спілкування з однолітками, з вихователями та іншими працівниками дошкільного закладу.
Завдання батьків і педагогів – виховувати у дитини культуру спілкування.
Які найбільш важливі моральні якості хочемо ми бачити в наших дітях?
Ввічливість. Вона прикрашає людину, робить її привабливою, викликає в оточуючих почуття симпатії. Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість. Без неї неможливо уявити взаємовідносини людей. Ввічливість дітей повинна ґрунтуватися на щирості, доброзичливості, повазі до оточуючих. Ввічливість набуває ціну, якщо вона проявляється дитиною за велінням серця .
Делікатність – сестра ввічливості. Людина, наділена цією якістю, ніколи не завдасть незручності оточуючим, не дасть приводу відчувати власну перевагу
Скромність – повага та чуйність до людей, висока вимогливість до самому собі. Необхідно формувати у дітей це уміння.
Товариськість – доброзичливості, привітності до оточуючих. Дитина, котра переживає радість від спілкування з однолітками, з готовністю поступиться іграшкою товаришеві, аби бути поряд з ним.
Мовленнєвий етикет є складовою культури мовленнєвого спілкування. Людство упродовж століть виробило прийнятні форми спілкування, які будувалися на правилах і традиціях кожного народу, а також були зумовлені особливостями національної історії, ментальності, політичним устроєм країни.
Суспільство виробило правила поведінки. Насамперед «Біблія»та народна мудрість вчили, що і як треба робити, тобто дотримуватись умов етикету. Етикет – це сукупність правил, які регламентують зовнішні прояви людських відносин.
Мовленнєвий етикет – цесистема сталих форм спілкування, що використовуються суспільством для встановлення мовленнєвого контакту співбесідників.
Вчити дітей словесній ввічливості та культурі мовленнєвого спілкування потрібно з раннього дитинства, враховуючи те, що це період розвитку мовленнєвого спілкування, оволодіння рідною мовою, соціалізації дитини, засвоєння норм і правил поведінки.
Правила мовленнєвого етикету.
Завжди під час розмови виявляйте ввічливість, враховуючи вік, статус, авторитет співрозмовника.
Звертаючись до людини, потрібно називати її по імені. Старших називайте на «Ви».
Неухильно і послідовно виказуйте доброзичливе ставлення до співрозмовника.
Обов’язково потрібно говорити при зустрічі слова вітання.
Уважно прислухайся до свого мовлення, критично аналізуйте себе і реакцію слухача.
Ввічливість не дозволяє перебивати співрозмовника. Повага до співрозмовника – найважливіше правило спілкування.
Не дозволяйте собі негативних оцінок співрозмовника та образливих слів на його адресу.
Не виставляйте своє «Я» на показ.
Завжди прагніть навіть у дрібницях бути правдивим та щирим.
Навчіться усміхатися, бо щира усмішка – це мистецтво.
Ввічливо розмовляйте з усіма рідними, близькими і чужими людьми, зі своїми однолітками.
Не перебивайте чиєїсь розмови.
Під час розмови поводьтесь скромно, спокійно, дивіться в очі співрозмовнику, не розмахуйте руками.
Умійте помовчати, коли це необхідно. Не розмовляйте голосно там, де інші люди займаються своїми справами, у транспорті, на вулиці.
Не намагайтеся бути схожим на когось. Знайдіть себе і будьте самі собою. Пам’ятайте, що на землі немає іншої такої людини, як Ви. Не забувайте, що ваше мовлення – взірець для наслідування.
Ввічливе ставлення до людини виражається різними лексико-граматичними засобами.
Однією з найважливіших форм привернення уваги, встановлення контакту зі співрозмовником є звертання. Українська мова протягом століть виробила цілий ряд звертань, які задовольняють потреби мовця в найрізноманітніших ситуаціях спілкування. При звертанні до незнайомих осіб (особи) чи в офіційній обстановці використовують: Дорогі друзі! (Дорогий друже!) Панове! (Пане! – до чоловіка чи хлопця від 18 років; Пані! – до жінки; Панно! – до дівчини (до 25 років, якщо вона незаміжня) Вельмишановні пані та панове! Добродії! (Добродію! Добродійко!) Товариші! (Товаришу! Товаришко!) Громадяни! (Громадянине! Громадянко!) Товаришу капітане (капітан)! Пане капітане (капітан)! Шановна громадо! Шановна спільното! Шановне товариство! Шановні колеги! Добірне товариство! Люди добрі! Господарю! Господине! Юначе! (Молодче!) Дядьку! (Тітко!) У сім’ї: Дочко! Сину! Мамо! Тату! (Батьку!) Бабо! Діду!, а ще краще з використанням суфіксів суб’єктивної оцінки: Донечко! Синочку! Мамочко! Мамусю! Татку! Таточку! Бабусю! Бабунечко! Дідусю! Андрійку! Васильку!
До ділових партнерів потрібно звертатися на ви (як до співробітників, так і до клієнтів). Таке звертання – необхідний інструмент підтримання нормальних службових відносин і трудової дисципліни в колективі та встановлення партнерських стосунків з клієнтами.
Вітання – один з найважливіших знаків мовленнєвого етикету. З вітання розпочинається спілкування. Існує чимало слів вітання. Звичайно їх супроводжують посмішкою та потиском руки. Історія цього жесту, який існує у багатьох народів, йде з глибоких віків. Колись розкрита долоня свідчила про мирні наміри. Людина, зустрівши на шляху іншу, протягувала руку, показуючи, що в ній немає палиці, каменя, зброї. І в наш час потиск руки свідчить про дружнє ставлення до людини.
Формули вітання тісно пов’язані з формулами побажання, оскільки найчастіше ми не лише вітаємо, але й проявляємо інтерес, підтримуємо встановлені відносини й контакти. Добрий день! Доброго дня! Добридень! Здрастуйте! Здорові будьте! Добрий ранок! Доброго ранку! Добрий вечір! Доброго вечора! Добривечір! Добраніч! На добраніч! Доброго здоров‘я! Привіт! (розмовно-просторічне). Вітаю! Слава Україні! – Героям слава! Слава Ісусу Христу! – Слава навіки!Христос рождається! – Славімо Його! (на Святвечір, Різдво). З Різдвом Христовим! Христос воскрес! – Воістину воскрес! (на Великдень). Дай, Боже, щастя! З приїздом Вас! Поздоровляю Вас! Зі святом Вас! Щасливих Вам свят! Бажаю Вам приємно провести свята (відсвяткувати)! Вітаю з днем народження! Бажаю (зичу) Вам здоров‘я, щастя, успіхів! Бажаю (зичу) щасливого Нового року! З Новим роком! Хай щастить у Новому році! Хай здійсняться всі ваші мрії! На здоров‘я! Дозвольте вітати Вас від імені… (офіційне). Дозвольте поздоровити… Моє шанування! Наше щире вітання… (іронічне). Привіт (вітання) з України! (в чужій країні). Я хочу (мені хочеться) привітати Вас. Я хотіла б привітати Вас. Прийміть найкращі вітання. Після вітання найчастіше додають: Як живете? Як життя? Як справи? У жодному випадку не варто казати: Здоров! Драстє! Прівєтік! – це просторічні кальки. Вихована людина завжди привітно вітається, незалежно від того, який у неї настрій. Першим вітає молодший старшого, чоловік жінку, підлеглий керівника, але руку першими подають старший за віком, жінка чи керівник. Перша фраза вітання належить тому, хто заходить до приміщення, незалежно від віку чи посади. Незалежно від віку, статі й посади першим вітається той, хто обганяє знайомого чи проходить повз нього. У селі вітаються з усіма, кого зустрічають. У місті звичайно вітаються зі знайомими, сусідами, з не знайомими особисто людьми, якщо зустрічаються з ними досить часто (з продавцем у магазині, листоношею тощо). Прийшовши в гості, передусім вітають господиню, потім господаря, інших жінок і чоловіків у порядку, в якому вони сидять. Вибираючи вітальну формулу, потрібно зважити на час спілкування: ранок, день чи вечір.
Український мовленнєвий етикет має різноманітні формули прощання: До побачення! (у будь-якій ситуації). Усього найкращого! Усього доброго! На все добре! (у будь-якій ситуації з відтінком побажання). До зустрічі! (замість До побачення, коли передбачається зустріч). До завтра! До неділі! До зустрічі в неділю! Хай щастить вам! Щасти тобі! (невимушене, дружнє, з побажанням). На добраніч! Добраніч! Спокійної ночі! (прощання на ніч). Всього! Привіт! (вживається добре знайомими, близькими людьми, найчастіше серед молоді. Привіт кажуть як при зустрічі, так і при прощанні). Прощайте! Прощавайте! (коли розлучаються на довгий час). Бувай! Бувайте! Бувайте здорові! Бувай здоровий! Ходи здоровий! Ходіть здорові! (розмовне). Дозвольте попрощатися! (офіційне). Дозвольте відкланятися! (офіційне, вживається людьми старшого віку). Пока! (просторічне). Вибачте, мені час (пора) іти! На жаль, я поспішаю. Сподіваюсь, ми скоро побачимось. Щасливо! Щасливої дороги! При прощанні прийнято передавати вітання близьким, рідним чи друзям співрозмовника, навіть якщо з ними особисто не знайомі. Передавай вітання (привіт)… Вітання вашим батькам! Вітайте ваших батьків! Прощаючись, за звичаєм, подають руку, а близьких людей, рідних -цілують.
Просити вибачення можна у формі: Пробачте (вибачте) мені, будь ласка. Прошу вибачення (але не Вибачаюсь!). Простіть мені. Даруйте мені (розмовне). Перепрошую (діалектне, характерне для подільських, волинських та інших південно-західних говірок, виникло під впливом польської мови). Я дуже жалкую… Мені дуже шкода… Прийміть мої вибачення… Дозвольте просити вибачення… Не гнівайтесь на мене… Я не можу не вибачитись перед Вами… Якщо можеш, вибач мені… Не сердься на мене… Вибачати можна: Будь ласка (тобто Вибачаю). Нічого.Нема за що (розмовне). Ну що Ви! (розмовне). Якщо хочемо про щось запитати незнайому людину, потрібно використати спочатку звертання (Пані! Добродійко!Жіночко! (розмовне). Бабусю! тощо), потім привітатися, а далі: Вибачте, будь ласка, Ви не знаєте … ? Вибачте, будь ласка, Ви не скажете…? Вибачте, будь ласка, чи не могли б Ви сказати …? Вибачте, будь ласка, чи не могли б Ви мені допомогти…
Дякують так: Дякую! (нейтральне). Щиро дякую! (велика міра вдячності). Спасибі! (нейтральне). Сердечне спасибі! ( велика міра вдячності). Велике спасибі! Гарно дякую! Дуже дякую! (просторічні). Увага! Дякувати на… – архаїчна форма, дякувати за що… — нова форма. Отже, у розмові можна дякувати на добрім слові, але краще, сучасніше -Дякую за добре слово. Відповідь на побутові запитання: Як справи? Як… ?-Дякую! (за виявлену увагу) і доповнюємо відповіддю: Дякую! Все добре. Вже всі здорові. За столом: Смачного!-Дякую! Дякують не лише за великі, але й за дрібні послуги: незнайомій людині в транспорті за закомпостований талон, продавцю в крамниці, добродієві, що притримав двері, коли ви виходили, тощо. Не забуваймо дякувати батькам, рідним за щоденні турботи, добрі стосунки, співпереживання радості і тривог.
Запрошення, прохання, наказ – це спонукання співрозмовника до дії, виражене на шкалі від добровільності до примусовості, від прохання до категоричності. В українській мові це забезпечується формулами: Будь ласка… Будьте ласкаві… Будьте люб‘язні…Прошу Вас… Чи не могли б Ви… Чи можу я попрохати Вас… Маю до Вас прохання… Не відмовте у проханні. Чи можу звернутися до Вас із проханням… Якщо Ваша ласка… Якщо Вам не важко… Можливо, Ви мені допоможете… Зробити! (найбільший вияв категоричності наказу – використовується в армії). Зроби! Зробіть! – наказ (зробіть, будь ласка – ввічливість). Потрібно зробити. Потрібно було б зробити… Чи не могли б Ви зробити… Я б просила…( відтінок категоричності). Якщо Вам не важко… Я прошу Вас… Я хотіла попросити Вас… Чи можу я попросити Вас? Чи не можу я попросити Вас … ? Чи не хотіли б Ви … ? Чи не бажаєте Ви …? Чи не могли б Ви … ? Дозвольте Вас запросити… Я хочу запросити Вас до себе. Проходьте, будь ласка (прошу, проходьте). Підійдіть, будь ласка, ближче! Прошу, сідайте (сідайте, будь ласка!) Ласкаво просимо! Давайте проведемо вечір разом. Я хочу попросити Вас зробити мені послугу. Пропоную Вам зіграти в шахи. Чи можете Ви позичити мені свій… Прошу допомогти мені зробити…. Скажіть, будь ласка, котра година? Будьте ласкаві, напишіть. Будьте такі ласкаві, поясніть. Будьте ласкаві пояснити. Дозвольте мені увійти (вийти, запитати Вас, відповісти, потурбувати Вас). Чи можу я попрохати? Будь ласка, зачини двері! Може, ти зачиниш двері?! Чи не хотів би ти зачинити двері?! Безсумнівно. Безумовно. Звичайно. Ми в цьому впевнені. Будь ласка. Прошу (у значенні будь ласка). Гаразд. Добре. З приємністю. Із задоволенням. Ще б пак.
Формули згоди, підтвердження: Згоден. Домовилися. Я не заперечую. Ви маєте рацію. Це справді так. Авжеж. Чудово. Так. Саме так. Напевно. Обов’язково. Безперечно.
Формули заперечення, відмови: Ні. Ні, це не так. Нас це не влаштовує. Я не згодний (згоден). Це не точно. Не можна. Не можу. Не хочу. Ні, не бажаю. У жодному разі! Це неможливо. Цього не може бути! Ви не маєте рації (рос. Вы не правы). Ви помиляєтесь. Не треба. Я заперечую це. На жаль, не зможу (пом’якшена відмова). Шкодую (шкода), алеямуиіу (повинен) відмовитися (пом’якшена відмова). Нізащо. Про це не може бути й мови! Нічого подібного! Це даремна трата часу. Не гай даремно часу. Дякую, я не можу. Не варто про це нагадувати. З мене цього досить! (роздратовано). Вам кажуть, що ні! (згрубіле). Цього ще не вистачало! (роздратовано). Аж ніяк.
Стимулювання та корекція розмови: Продовжуйте. Ми Вас слухаємо. А що Ви можете сказати про це (з цього приводу)? Хто ще бажає висловитись (виступити)? Подивимося на це питання з іншого боку. Вибачте, я переб’ю Вас… Вибачте, але я хочу відзначити (зауважити, звернути увагу), що… Прошу вибачити, що перебиваю, але не відхиляйтесь від теми. Ви відійшли від теми. Повернемося до нашої теми. Я все ж таки хотів би повернутися до розмови (до проблеми) про…
Формули вираження співчуття: Прийміть мої співчуття. Я Вас розумію. Я відчуваю Вашу схвильованість (Ваш біль, Вашу стривоженість, Ваше хвилювання). Це болить і мені. Це не може нікого залишити байдужим. Я теж перейнялася Вашим болем (бідою, горем, тривогою). Я співпереживаю (Вашу втрату, Вашу тривогу, Ваш неспокій…). Треба триматися. Не впадайте у відчай (час все розставить на місця, час вилікує, загоїть рану, втамує біль…). Не варто так побиватися (перейматися). Не нарікайте на долю! Не гнівіть Бога! Ще все налагодиться. Ще засвітить Вам сонце!
Пропозицію, пораду можна висловити так: Дозвольте висловити мою думку щодо… А чи не варто б… А чи не можна б… Чи не спробувати б Вам … Чи (не) були б Ви такі ласкаві прийняти мою допомогу (вислухати мою пропозицію, пораду). Чи не погодилися б Ви на мою пропозицію… Дозвольте Вам запропонувати… Чи (не)могла (міг) бия… Не гнівайтесь, будь ласка, але… Якщо буде на те Ваша ласка, то… Якби була Ваша ласка, то… Якби Ви були такі ласкаві …
У наші дні церемонії представлення не надається серйозного значення. І все-таки існують певні правила, знати які корисно. Молодші завжди першими представляються старшим, чоловік першим представляється жінці, хлопець – дівчині. Знайомлячи двох людей, спочатку називають молодшого, а потім – старшого, наприклад: Моя подруга Оленка -моя мама, Ольга Семенівна або: Мамо, познайомся, будь ласка, мій друг Ігор. У відповідь звичайно кажуть: Дуже приємно. Якщо ви знайомите двох осіб одного віку, то першим називаєте більш близьку людину, наприклад: Мій брат Іван —моя однокласниця Наталка. Хлопця представляємо дівчині: Петро — Наталка. Незалежно від свого службового становища, чоловік повинен підвестися, коли до його кабінету увійшла жінка, вийти з-за столу і чекати, поки жінка не представиться. Якщо ви забули або не змогли зрозуміти ім’я людини, яку вам представляють, не соромтесь попросити людину ще раз назвати своє ім’я. Якщо хтось неправильно вимовляє ваше ім’я, ввічливо виправте людину.
Талант кожного мовця полягає в умінні вибрати із традиційного мовного етикету доречну формулу залежно від ситуації, в якій перебуває людина, врахувавши специфіку адресата, умови спілкування, регіональні особливості, жанр розмови тощо.
Продовження

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

Фестиваль “Гармонія руху”

Фестиваль “Гармонія руху” мандрує осінніми стежинами дошкільного закладу “Радість”. Рухливі ігри на повітрі – запорука успішного фізичного розвитку дошкільників. Вихованці групи “Сонечко” – активні учасники фестивалю.   А вихованці та батькі групи “Курчатко” відправилися  туристичний похід. Мандруючи околицями нашого міста, діти дізналися про географічні особливості природного оточення і отримали практичні навички у встановленні намету, користуванні спальником, укомплектуванню туристичного рюкзака. Всі отримали задоволення від спілкування з природою

Беручи участь у фестивалі “Гармонія руху”, вихованці груп “Казка” та “Капітошка” провели спортивні змагання “Веселі супер старти”. Дітей в естафетах підтримували супергерої та батьки. Перемогла в змаганнях дружба, любов до спорту, прагнення бути здоровими. Команди “Суперові” та “Клас” отримали дипломи та подарунки.

Фестиваль “Гармонія руху” сприяє розвитку естетики рухів, гармонії в поєднанні звуків музики та ритму життя..

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

Тиждень сім’ї

Яскраво та емоційно пройшов  в нашому дошкільному закладі Тиждень сім’ї .

В групах “Барвінок”та “Ромашка“педагогами були проведені для дітей і батьків майстер-класи. Батьківська акція ” В казку разом” дала можливість малюкам і дорослим отримати задоволення від перегляду лялькової вистави.

Родинні посиденьки з презентацією сімейних гербів і виготовленням родинних оберегів пройшли у групі “Сонечко”

В групі «Казка», «Капітошка» була організована вистака батьківських робіт «Наші талановиті батьки».

В  групі «Райдуга», щоб дізнатися про сімейні традиції та вподобання, була організована виставка « Світ сімейних захоплень», де батьки і діти презентували свої хобі. Родини представили : колекцію ляльок з різних країн світу, колекцію іграшок «kinder surprise», поробки в техніках декупаж, орігамі та ниткографія, об’ємні фігури з пінокартону, вишивку, картину з пазлів.

У групі “Курчатко” було проведено розвагу “Посвята в козачата”. Хлопці спільно з татусями змагалися в спритності та силі. Дівчата порадували всіх веселою українською піснею , власноруч виготовленими листівками.

Тиждень сім’ї . завершився  пісенним фестивалем  “Українська пісня в моїй родині“. Участь в ньому дала можливість розкрити вокальні таланти дошкільнят, їх батьків та педагогів. Адже саме в родині та дошкільному закладі можно виховувати справжніх патріотів України. Родина – основа держави. Педагоги, діти   та їх батьки плекають майбутнє України!

tyhzden-simyi-1SONY DSCSONY DSCSONY DSCtyhzden-simyi-5tyhzden-simyi-6tyhzden-simyi-7

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

Капітальний ремонт туалетних кімнат

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Радість» м. Суми, Сумської області

Капітальний ремонт туалетних кімнат (бюджетні кошти загальна сума 223 319,73 грн.)

 

Розробку кошторисної документації з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної експертизи кошторисної документації, дійснював ФОП Дмитриченко М.В. (3 796,20 грн.)

Виконання робіт по капітальному ремонту туалетних кімнат, здійснювало ТОВ будівельна компанія «КРОС» (216 370,00 грн.)

Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 «Радість» м. Суми, Сумської області», здійснював                             ФОП Приходченко О.І. (3 153,53 грн.)

Продовження

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

Організація оздоровлення і відпочинку дошкільнят

Метою  ефективної організації оздоровлення  і відпочинку дошкільнят влітку було плекання  «екологічної дитини».  Тому нашим пріоритетом   став оздоровчий період в еко-стилі «Барвистий вінок  з чарівного зілля».

Проаналізувавши екологічну базу території дошкільного закладу, розмаїття рослин довкілля, ми  зорієнтували фізкультурно-оздоровчу та освітню роботу  на те, щоб кожного дня у спілкуванні з природою   діти зміцнили  здоров’я, отримали  нові знання, позитивні емоції.

Максимально перебуваючи на свіжому повітрі,  діти багато рухалися, що сприяло  розвитку фізичної сили та витривалості. З цією  метою проводилися:  ранкова   гімнастика  на травичці,  заняття з фізичного розвитку, спортивні та рухливі  ігри, естафети, змагання, піші переходи, гімнастика пробудження.

Ходьба по «еко-доріжці здоров’я»  –  профілактика плоскостопості.      Арка «Віночок  здоров’я»  подарувала приємний масаж рослинами. Все це повернуло  дітей до споконвічних народних оздоровчих традицій.

Щоб емоційно розвантажити   малюків,  проводилися  хвилинки релаксації біля аромо-клумби,   квітучих дерев і кущів.

Ігри з піском і водою дарували спокій, сприяли  зміцненню психологічного здоров’я.

Все більше людей прагнуть здорового способу життя, відмовляються від шкідливих звичок, намагаються вживати в  їжу тільки екологічно чисті, натуральні продукти.   Наш дошкільний заклад не залишився осторонь цієї тенденції. Якісне раціональне  харчування дітей влітку збагачувалося  свіжими овочами, фруктами, соками.Перспективне меню, розроблене медичною сестрою старшою, включало  перелік страв, які вживаються  в дошкільному закладі й рекомендації, що готувати  дітям вдома.  Еко – стиль передбачає використання в стравах власноруч вирощеної городини.

Свята і розваги , які проводилися в оздоровчий період,  мали екологічне спрямування, дали знання про природний світ  в цікавому дотепному вигляді.

Діти взяли  участь у квесті «Подорож світовим океаном», раділи  спортивному  святу «Сонячного промінчика»,  дарували позитивний настрій, відмічаючи Міжнародний день поцілунку, багато дізналися про цілющі трави та квітку папороті на святі Івана Купала, про  користь меду на святі «Бджілки-трудівниці».

Проявили фантазію, креативність, творчість у арт-виставках  «Місто з піску», «Гобелен з лікарських рослин».

Продовження

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар

Звіт керівника Сумського дошкільного навчального закладу (ясел – садка) № 17 « Радість» м. Суми , Сумської обл. перед  громадськістю за 2016-2017 навчальний рік від 30.05.2017р.

Можна переглянути, або завантажити у форматі .doc

Опубліковано у Uncategorized | Залишіть коментар