СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК) № 17 «РАДІСТЬ»

М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ        

Завідувач ДНЗ № 17 «Радість» _________  Аліна БАТАРЧУК

__________ 2022 року

Річний план

роботи практичного психолога

ДНЗ № 17 «Радість»

Супрун Світлани Миколаївни

на 2022/2023 навчальний рік

Вступ

Психологічна служба ЗДО № 17 «Радість» представлена Супрун Світланою Миколаївною, яка здобула кваліфікацію практичного психолога в ХНПУ ім.         Г. С. Сковороди в 2008 році за спеціальністю «Психологія» і має вищу освіту. Психологічний стаж 14 років, навантаження – ставка, має 2 кваліфікаційну категорію.

Річний план практичного психолога складений відповідно до нормативно-правової бази: Положення «Про психологічну службу у системі освіти України», Конвенції ООН про права дитини, Закону «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», листа МОН щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України від 27.08.2000 № 1/9 – 352,  листа МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477, Етичного кодексу психолога, листа МОН України від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» та Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству, листа МОН від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)».

Аналітична частина

У дошкільному навчальному закладі № 17 «Радість» виховується 274 дитини, функціонує 14 вікових груп:

3 групи раннього віку;

3 групи молодшого віку;

3 групи середнього віку ( 1 група компенсуючого типу з порушенням мовлення);

5 груп старшого дошкільного віку (2 групи компенсуючого типу з порушенням мовленням).

Педагогічний колектив складає 33 особи:

«спеціаліст вищої категорії»  – 5 педагогів;

«спеціаліст І категорії»  – 6 педагогів;

«спеціаліст ІІ категорії»  – 12 педагогів;

«спеціаліст»  – 10 педагогів.

У 2021/2022 навчальному році освітня діяльність педагогічних працівників дошкільного навчального закладу № 17 була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про дошкільну освіту», Конвенцію ООН про права дитини, Базового компоненту, Концепції громадського виховання, виконання програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

У 2021/2022 навчальному році ЗДО № 17 «Радість» працював за такими напрямами:

 1. Урізноманітнення форм освітньої роботи щодо упровадження здоров’яутворювальних технологій метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Сприяння сталому розвитку особистості дошкільника, формування творчої та технічної компетентності, продуктивного та критичного мислення дітей шляхом  STREAM – освіти.
 3. Вдосконалення рівня використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.
 4. Створення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

На основі пріоритетних завдань дошкільного закладу психологічною службою була визначена проблема та завдання, над якими вона працювала в 2021/2022 навчальному році – психологічний супровід обдарованих та здібних дітей старшого дошкільного віку.

Так, у вересні місяці практичним психологом була проведена діагностична робота серед батьків дітей старших груп  щодо виявлення здібних та дітей з ознаками обдарованості. У жовтні місяці проводилась вибіркова діагностична робота за результатами батьківського анкетування щодо виявлення креативних дітей старшого дошкільного віку та створення умов для розвитку творчого та логічного мислення, уяви  таких дітей за програмою  «Школа творчості» О. Клугман.

Просвіта батьків з даного питання здійснювалась через індивідуальні та групові консультації, семінари-практикуми. Надані наступні консультації на теми: «Виховання обдарованої дитини в родині», «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку», «Роль спільної творчості в сім’ї», тощо. Проведений семінар-практикум на тему: «Формування творчої особистості».

Також на протязі першої половини навчального року розміщувалась інформація для батьків у групах Viber: «Творчі здібності дітей – на кінчиках їх пальців», «Розвиток творчих здібностей дитини»,  «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через театралізовану діяльність», тощо.

Протягом року виготовлена тематична папка на тему: «Теоретичні аспекти з питань розвитку творчих здібностей дітей», «Система роботи дошкільного закладу з обдарованими дітьми», буклети: «Дитяча креативність», «Ігри на розвиток креативності», «12 «якщо» для розвитку творчості», тощо, а також виготовлена папка-пересувка: «Розвиток творчого потенціалу у дітей старшого дошкільного віку». Спланована робота на 1 півріччя, але в зв’язку з карантинними обмеженнями через Covid-19 провести деякі види робіт вдалося не в повному обсязі.

Також на початку навчального року практичним психологом проведена діагностична робота в групах раннього та молодшого віку щодо вивчення стану адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного закладу з метою виявлення дітей з ознаками дезадаптації та створення умов для покращення адаптаційного процесу за програмою М. Є. Троїцької, яка допомогла збільшити процент адаптації дітей в ІІ кварталі навчального року. Також проведена діагностична робота щодо вивчення рівня психічного розвитку дітей раннього віку за методикою Манової-Томової.

Просвіта батьків з даного питання здійснювалась через семінари-праткикуми, індивідуальні та групові консультації. Надані наступні консультації на теми: «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу», «Дитина раннього віку: психологічний портрет», «Як батькам спілкуватися з дитиною в період адаптації до ЗДО», «Криза 3 років: прояви і способи подолання», «Соціалізація дітей раннього віку до умов ЗДО». Проведено семінар-практикум на тему: «Розвиток дрібної моторики у дітей раннього дошкільного віку».

Протягом першої половини навчального року двічі на тиждень розміщувалась інформація для батьків у Куточку психолога на тему: «Як допомогти малюку у перші дні в садочку», «Адаптація та «несадові» діти», «Коли малюк кусається», «Розвивальне середовище вдома», тощо. Протягом року доповнена тематична папка на тему: «Ігри в період адаптації дітей до дитячого садочку», створені буклети «Адаптація дітей до умов дитячого садочку», «Як батькам спілкуватися з дитиною в період її адаптації до умов садочку», «Я – сам!», виготовлена папка-пересувка на тему: «Розвиток дрібної моторики у дітей раннього дошкільного віку». Спланована робота на рік (щомісячно) Школи молодих батьків, але в зв’язку з карантинними обмеженнями через Covid-19 провести даний вид роботи в повному обсязі було неможливо. Елементи даної програми: консультації, поради, деякі практичні вправи надавалися в групах Viber, на сайті закладу освіти.

Для педагогів та помічників груп раннього віку був проведений семінар-практикум: «Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого садочку».

Велика увага завжди приділяється психодіагностичному вивченню готовності дітей старших груп до навчання в школі. Але цього річ, у зв’язку з тим, що росія напала на нашу державу і йде війна, взаємозв’язок з батьками та нашими вихованцями проходив тільки дистанційно, це внесло певні корективи у роботу практичного психолога і унеможливило проведення ІІ діагностичного зрізу та завершити І д.зр.  Батькам були надані рекомендації, практичні вправи  щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі на сторінці практичного психолога закладу у мережі Facebook, в групах Viber, на сайті закладу освіти на основі корекційно-розвиткових програм «Золоті краплинки» Л. Гуменкової та  «До-школярики»      В. В. Ланіної, «Веселі заняття» Л. Голобіної. Запропоновані в програмах вправи допомогли дітям старшого дошкільного віку в розвитку пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, уваги, а також мовлення, комунікативних навичок, необхідних для подальшого успішного навчання в школі.

Також практичним психологом були надані відповідні рекомендації батькам.

Протягом другої половини навчального року двічі на тиждень була розміщена інформація для батьків у Куточках психолога та в мережі Facebook та Viber на теми: «Як підготувати дитину до навчання в школі», «Психологічні компоненти готовності до навчання в школі», «Підготовка руки до письма», «Вік першокласника 6 чи 7?», тощо.

Просвіта батьків з даного питання здійснювалась через проведення  індивідуальних консультацій. Надані консультації за наступною тематикою: «Вікові особливості дітей 6 року життя», «Шестирічкам – впевнений старт. Попередження шкільної дезадаптації», «Готовність до школи. Оптимальний вік першокласника». Протягом року виготовлена папка-пересувка «Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі» та систематизована тематична папка «Скоро до школи».

Також проводилась робота з педагогами. Було надано наступні консультації: «Профілактика шкільної дезадаптації шестирічок», «Сучасні форми оцінювання рівня розвитку дітей та роботи педагогів», надавалися індивідуальні консультації за запитом.

Протягом навчального року проводилась діагностична, корекційно-розвиткова, профілактична та консультативно-просвітницька робота в рамках психолого-педагогічного супроводу. Проведені психодіагностичні спостереження за адаптацією дітей до умов ЗДО, рівня пізнавального розвитку дошкільників та поглиблена діагностика дітей, що мають низький рівень розвитку пізнавальних процесів.

У дошкільному закладі працює 3 групи компенсуючого типу з порушенням мовлення. Практичним психологом на початку проведене обстеження психічного розвитку дітей логогруп, яке показало проблеми у розвитку пізнавальної сфери дошкільнят. Проведення ІІ діагностичного обстеження наприкінці року не вдалося провести,  у зв’язку з воєнними діями на території України.

Також проводилось поглиблене обстеження дітей з мовленнєвими порушеннями для ІРЦ (за добіркою методик з кн. Нємова).

Всі результати психодіагностичних досліджень відображені в протоколах індивідуальних та групових психологічних діагностик та в картках психолого-педагогічного супроводу дітей.

Протягом навчального року була проведена індивідуальна корекційно-розвиткова робота. Ця розробка індивідуальної корекційно-розвиткової програми призначена для проведення занять з дітьми середньої та старшої груп компенсуючого типу з порушенням мовлення, які за результатами діагностики мали низький рівень розвитку пізнавальних процесів. Дана програма складалась з 10 занять, які проводились практичним психологом 2 рази на тиждень. Метою цієї програми було сприяння розвитку психічних процесів, а саме: уваги, сприймання, пам’яті, мислення, уяви; розвиток мовлення. Після проведення програми у дітей підвищився рівень розвитку пізнавальних процесів; вони навчилися групувати предмети за певними ознаками і виділяти зайвий, почали міркувати більш досконало, навчились встановлювати причинено-наслідкові зв’язки, підвищився рівень загальної обізнаності дитини, збільшився її словниковий запас, дитина стала більш зосередженою на заняттях.

Практичним психологом протягом року були проведені групові розвиткові і корекційно-розвиткові роботи з усіма групами по актуальній віку тематиці. Так для успішної адаптації дітей груп раннього віку була робота за програмою М. Є. Троїцької «Разом весело рости». Після застосування цієї програми були отримані такі результати: діти освоїли середовище групи, підвищилась впевненість малюків у собі. Успішною була робота за програмою С. В. Крюкової «Давайте жити дружно», яка проводилась з дітьми груп компенсуючого типу з порушенням мовлення. У дітей сформувалось почуття приналежності до групи, позитивне ставлення до свого «Я» та оточуючих. Діти навчились слухати та чути один одного. Продуктивною була також програма у середніх групах С. В. Крюкової «Дивуюсь, злюсь, боюсь, радію і хвалюсь». Діти навчилися визначати свій емоційний стан та інших через міміку, жести, інтонації, підвищився рівень емпатії, дошкільники стали більш згуртованими. Результативною була робота за програмою Клугман О. «Школа творчості» серед  дітей старшого дошкільного віку з ознаками обдарованості, яка була спрямована на розкриття особистості дитини, її творчого потенціалу, підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери: творчої уяви, творчого та логічного мислення.

Протягом року був збагачений банк корекційно-розвиткових програм з полегшення процесу адаптації дітей до умов садочку, розвитку пізнавальних процесів дітей 3-го року життя, виготовлені та систематизовані тематичні папки «Розвивальне середовище груп раннього віку», «Поведінкові прояви дітей», «Попередження жорстокого поводження з дітьми».

Вдалою була просвітницька, консультативна робота з педагогічним колективом і батьками. Було надано консультації для вихователів: «Дитячі вікові кризи», «Соціалізація дітей раннього віку в умовах сьогодення», «Емоційний інтелект педагога як інтегральна характеристика професійного розвитку», «Медіаосвіта та медіаграотність», «Цифрова гігієна: яких правил варто дотримуватись в Інтернеті?», «Профілактика професійного та емоційного вигорання» тощо. З нагоди проведення в дитячому закладі Тижня толерантності проведений семінар-практикум:  «Толерантність у роботі з дітьми з ООП». Також були проведено наступні семінари-практикуми: «Як залишитись фахівцем у стресових умовах», «Крок у майбутнє – через сталий стиль життя», «Профілактика попередження насильства над дітьми», «Торгівля людьми як порушення прав людини», «Створення системи ефективної протидії булінгу в інклюзивному освітньому середовищі», «Креативність педагога як запорука творчості дітей». Також наприкінці навчального року з педагогами дошкільного закладу був проведений психологічний марафон, який дозволив відволіктися від умов сьогодення, поділитися своїми відчуттями, проговорити їх та отримати дієві практики для подолання стресових ситуації, нормалізації психологічного стану, тощо.

На сторінці практичного психолога закладу у Facebook та Viber також надавались консультації для батьків та педагогів з питань дій та реагувань на повітряні тривоги, обстріли, як заспокоювати себе та своїх близьких у даних умовах. Надавались практичні рекомендації.

Просвіта батьків здійснювалась через проведення індивідуальних та групових консультацій.

Оскільки на практиці виявилось, що більш продуктивними та ефективними формами роботи з педагогами та батьками є інтерактивні, тому в наступному році, якщо дозволить сьогоднішня ситуації в нашій державі, психологічна просвіта батьків та педагогів буде здійснюватися через інтерактивні форми роботи.

Цілепокладаюча частина

ЗДО №17  «Радість» визначає такі пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік:

 1. Інтегрувати в освітній процес сучасні здоров’яутворювальні технології так народні оздорові традиції, які сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності.
 2. Продовжити освітню роботу, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні компетентності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти.
 3. Продовжити взаємодію закладу дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу з метою розбудови системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
 4. Сприяти вихованню у дітей почуття національної гідності шляхом ознайомлення їх з традиціями українських етнографічних свят.

Основна проблема, над якою буде працювати психологічна служба в 2022/2023 навчальному році – це «Розвиток стресостійкості у педагогів дошкільного закладу».

Мета: сприяти формуванню уміння актуалізувати особистісний ресурс у стресових ситуаціях у педагогів дошкільного закладу

Виходячи з цього психологічна служба ставить такі завдання:

 1. Створення умов для проведення самодіагностики стресових станів у педагогів.
 2. Сприяти розвитку уміння контролювати свій фізичний та емоційний стан через практичні техніки.
 3. Створення умов для розвитку стійкості до стресових ситуацій.
 4. Познайомити та поглибити знання педагогів з питання стресостійкості та захисту від стресу використовуючи папки-пересувки, буклети, консультації, тренінги, семінари-практикуми тощо.

Реалізація завдань визначеної проблеми дасть змогу підвищити рівень обізнаності педагогів з питання стресу, стресостійкості, дасть поштовх до розуміння свого емоційного відчуття в ситуаціях стресу, сформуються практичні  навички для подолання психологічного та фізичного дискомфорту, отримання навичок самоконтролю, вміння виробляти індивідуальні навички подолання негативних наслідків стресу.

III.Змістова частина

№ з/п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи. Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
 

Психологічний супровід дітей груп раннього віку

 

1. Діагностика      
1.1. Визначення рівня адаптації дітей до умов дошкільного закладу  за критеріями «Листа адаптації». Вересень-жовтень Діти груп раннього віку  
1.2. Спостереження за дітьми в період адаптації. Вересень-жовтень Діти груп раннього віку  
1.3. Бесіда з вихователями з метою визначення рівня адаптації дітей до умов ЗДО Вересень-жовтень Педагоги  
1.4. Обстеження нервово-психічного розвитку дітей з метою надання рекомендацій батькам та педагогам  за методикою Манової-Томової. Жовтень Діти груп раннього віку  
1.5. Проведення анкетування щодо дотримання прав дітей серед дорослих. Жовтень Батьки, педагоги  
2. Профілактика      
2.1. Групові  розвиткові заняття з дітьми спрямовані на адаптацію дітей раннього віку до умов ЗДО за програмою                    М. Є. Троїцької  «Разом весело рости» Жовтень-листопад Діти груп раннього віку  
2.2 Групові розвиткові заняття з дітьми спрямовані на адаптацію дітей раннього віку до умов ЗДО за програмою «Маленькі кроки» В. Приходько. Листопад-Грудень Діти груп раннього віку  
2.3. Взяти участь у проведенні ППК на тему: «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу». Жовтень, грудень Педагоги  
2.4. Проведення тематичних тижнів:

1.    Тиждень толерантності.

2.    Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля»

3.    Тиждень психології.

 

Листопад, грудень, квітень

Діти, педагоги, батьки.  
3. Консультування      
3.1. Надання індивідуальних консультацій з питань виховання, адаптації, розвитку дітей з метою полегшення, звикання до ЗДО в умовах сьогодення. Протягом року Педагоги, батьки  
3.2. Провести групову консультацію:  «Дитячі вікові кризи». Вересень Вихователі  
3.3. Провести групову консультації на тему: «Психолого-педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною» Листопад Педагоги  
3.4. Провести групову консультацію на тему: «Соціалізація дітей раннього віку в умовах сьогодення». До 20.04.2023 Батьки  
3.5 Провести групову консультацію на тему: «Особливості процесу адаптації дитини до зміни умов у її житті й діяльності при вступі до освітнього закладу» До 09.01.2023 Педагоги  
4. Просвіта      
4.1. Провести семінар-практикум: «Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ». Жовтень Вихователі груп раннього  та молодшого віку  
4.2. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Особливості процесу адаптації дитини при вступі до дошкільного закладу». Вересень Батьки  
4.3. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Криза 3-х років: прояви і способи подолання ». Січень Батьки  
5. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)      
5.1. Оформлення сайту практичного психолога на Facebook, інформаційного куточка психолога для батьків у Viber групах  з питань адаптації, вікових особливостей, поведінкових проявів дітей. Протягом року    
5.2. Виготовлення бланків  до діагностичних методик, обробка та оформлення результатів. Вересень    
5.3. Підготувати матеріали до виступу на батьківських зборах. Вересень, січень    
5.4. Підготувати матеріали до проведення консультації на тему: «Психолого-педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною», «Дитячі вікові кризи», «Соціалізація дітей раннього віку в умовах сьогодення», «Особливості процесу адаптації дитини до зміни умов у її житті й діяльності при вступі до освітнього закладу». Вересень

Листопад, Січень

   
5.5. Підготувати матеріали на ППК: «Адаптація дітей до умов ЗДО». Жовтень, січень    
5.6. Підготувати матеріали до проведення семінару-практикуму на тему: «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО». Жовтень    
 

Психологічний супровід дітей молодших груп

 

1. Діагностика      
1.1. Визначення рівня адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного закладу за критеріями «Листа адаптації». Вересень-Жовтень Діти молодших груп (вибірково).  
1.2. Спостереження за дітьми в період адаптації Вересень-жовтень Діти молодших груп (вибірково).  
1.3. Визначення рівня психічного розвитку з метою визначення його відповідності віковим нормам за методикою непрямої експрес-діагностики рівня психічного розвитку дошкільників П .А. М’ясоїда. Жовтень Діти молодших груп  
1.4. Провести поглиблену діагностику дітей, що показали низький рівень психічного розвитку по М’ясоїду за добіркою методик з книги Р. С. Нємова  з метою надання рекомендацій батькам та вихователям. Жовтень-листопад Діти (вибірково)  
1.5. Провести діагностику рівня психічного розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями на етапі формування груп компенсую чого типу за добіркою методик з книги Р. С. Нємова. Січень-травень Діти (вибірково)  
2. Профілактика      
2.1. Розвиткові заняття з метою емоційного розвитку дітей за програмою  О. В. Хухлаєвої «Маленькі ігри у велике щастя»  

Жовтень-грудень.

Діти молодших груп  
2.2. Взяти участь у проведенні ППК на тему: «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу». Жовтень, січень Педагоги  
3. Консультування      
3.1. Надання індивідуальних консультацій з питань виховання, адаптації, розвитку дітей з метою полегшення, звикання до ЗДО. Протягом року Педагоги, батьки  
3.2. Провести групову консультацію на тему: «Емоційний інтелект педагога як інтегральна характеристика професійного розвитку» До 30.03.2023 Вихователі  
3.3. Провести групову консультацію на тему: «Створення умов для психологічного комфорту дитини у дитячому садку» До 09.03.2023 Батьки  
3.4. Провести консультацію на тему: «Безпека дитини в ДНЗ та родині» Жовтень Батьки  
3.5. Надати консультації з питань розвитку дітей дошкільного віку, процесу адаптації до ЗДО, вікових особливостей дитини, емоційного розвитку  та психологічної готовності до навчання в школі. Протягом року Педагоги  
4. Просвіта      
4.1. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу». Вересень Батьки  
4.2. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Вікові особливості дитини молодшого дошкільного віку». Січень Батьки  
4.3. Взяти участь у батьківських зборах  та провести мозковий штурм: «Роль сім’ї у всебічному розвитку дитини» До 16.11.2022 Батьки  
4.4. Проведення тренінгових занять на тему: «Стрес як ресурс» Листопад-грудень Педагоги  
4.5. Проведення інтерактивної гри на тему: «Крок у майбутнє – через сталий стиль життя». До 29.12.2022 Педагоги  
5. Інше      
5.1. Оформлення сайту практичного психолога на Facebook, інформаційного куточка психолога для батьків з питань адаптації, вікових особливостей дітей 4-го року життя, поведінкових проявів дітей, дитячих страхів, вередувань, тощо. Протягом року    
5.2. Виготовлення бланків  до діагностичних методик, обробка та оформлення результатів. Вересень-жовтень    
5.3. Підготувати матеріали до виступу на батьківських зборах Вересень, січень    
5.4. Підготувати матеріали до проведення консультації на тему: «Вікові особливості дитини молодшого дошкільного віку», «Роль сім’ї у всебічному розвитку дитини». Листопад

Січень

   
5.5. Підготовка матеріалів до проведення тренінгових занять та інтерактивної гри на тему: «Стрес як ресурс», «Крок у майбутнє – через сталий стиль життя». Жовтень

Листопад

Грудень

   
5.6. Підготувати матеріали на ППК: «Адаптація дітей до умов ДНЗ». Жовтень, січень    
 

Психологічний супровід дітей середніх груп

 

1. Діагностика      
1.1. Визначення рівня психічного розвитку з метою визначення його відповідності віковим нормам за методикою непрямої експрес-діагностики рівня психічного розвитку дошкільників П .А. М’ясоїда Жовтень Діти середніх груп та середньої групи компенсуючого типу.  
1.2. Провести поглиблену діагностику дітей, що показали низький рівень психічного розвитку по М’ясоїду за добіркою методик з книги Р. С. Нємова, С. Д. Забрамної  з метою надання рекомендацій батькам та вихователям. Листопад Діти середніх груп (вибірково)  
1.3. Провести діагностику рівня психічного розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями на етапі формування груп компенсую чого типу за добіркою методик з книги Р. С. Нємова. Січень, травень Діти середніх груп (вибірково)  
1.4. Спостереження за дітьми в період адаптації до умов нової групи. Вересень Діти середньої групи компенсуючого типу  
1.5. Бесіда з вихователями з метою визначення рівня адаптації дітей у дітей груп компенсуючого типу до умов нової групи. Вересень Вихователі  
1.6. Анкетування з метою визначення рейтингу педагога, що атестується. Січень Батьки, педагоги  
1.7. Дослідження рівня емпатії педагогів, що атестуються за методикою  І. М. Юсупова. Січень Педагоги  
1.8. Анкетування з визначення форми поведінки вихователів з дітьми Жовтень Педагоги  
2. Профілактика      
2.1. Групові розвиткові заняття з метою емоційного розвитку дітей за програмою С. В. Крюкової «Дивуюсь, злюсь, боюсь,радію і хвалюсь» Жовтень-листопад, січень-лютий Діти середніх груп  
2.2. Групові розвиткові заняття з метою адаптації дітей до умов нової групи за програмою С. В. Крюкової «Давайте жити дружньо» Вересень-жовтень Діти середньої групи компенсуючого типу.  
2.3. Засідання атестаційної комісії з метою визначення рівня підготовки педагогів та надання відповідних рекомендацій. Вересень,

жовтень, лютий, березень

Педагоги  
2.4. Взяти участь у проведенні ППК на тему: «Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу». Листопад, квітень Педагоги  
3. Корекція      
3.1. Проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми, що показали низький рівень психічного розвитку за добіркою методик з книги Р. С. Нємова за програмою «Золоті краплинки» Л. Г. Гуменкової Жовтень-листопад Діти (вибірково)  
3.2. Проведення корекційно-розвиткових занять з розвитку комунікативних вмінь та формування навичок позитивного спілкування за програмою «Крок до спілкування» Л.В. Федорук Лютий-квітень Діти середньої групи компенсуючого типу  
4. Консультування      
4.1. Надання індивідуальних консультацій з питань виховання, розвитку дітей з метою налагодження стосунків з дітьми, уникнення надмірних проявів агресивності, впертості, сором’язливості. Протягом року Батьки, педагоги  
4.2. Провести групову консультацію на тему: «Дорослий у становленні особистості дитини» Квітень Педагоги  
4.3. Провести групову консультацію на тему: «Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини» До 10.11.2022 Педагоги  
4.4. Провести групову консультацію на тему: «Розвиток адекватної самооцінки у дошкільників» 22.12.2022 Батьки  
4.5. Провести консультацію на тему: «Як підтримати та заспокоїти дитину під час війни».

 

Вересень-жовтень Батьки  
5. Просвіта      
5.1. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Психологічний портрет дитини 5-го року життя». Січень Батьки  
5.2. Проведення інтерактивного заняття на тему: «Розвиток творчих здібностей педагога як профілактика емоційного вигорання».

 

До 30.10.2022 Педагоги  
5.3. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Насильство в родині: шляхи запобігання. Булінг – досліджуємо, запобігаємо». 23.02.2023 Батьки  
5.4. Проведення семінару-практикуму на тему: «Попередження насильства, жорстокості в cім’ї та в дитячому колективі» До 6.12.2022 Батьки  
6. Інше      
6.1. Оформлення сайту практичного психолога на Facebook, розміщення інформації у мережі Viber, інформаційного куточка психолога для батьків з питань соціалізації дітей з порушенням мовлення, психологічних особливостей дітей 5-го року життя, емоційної сфери дитини. Протягом року Батьки, педагоги  
6.2. Виготовлення стимульного матеріалу до корекційно-розвиткових та розвиткових занять. Протягом року    
6.3. Підготувати матеріали до виступу на батьківських зборах Січень    
6.4. Підготувати матеріали до проведення інтерактивного заняття на тему: «Розвиток творчих здібностей педагога як профілактика емоційного вигорання». Жовтень    
6.5. Підготувати матеріали до проведення консультацій на теми: : «Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини», «Розвиток адекватної самооцінки у дошкільників», «Як підтримати та заспокоїти дитину під час війни», «Дорослий у становленні особистості дитини». Жовтень, Грудень,

Лютий,

Квітень

   
6.6. Підготувати матеріали на ППК на тему: «Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу». Листопад, квітень    
6.7. Підготувати відео заняття за розвиваючими програми для дітей, що не відвідують ДНЗ в умовах сьогодення. Протягом року    
 

Психологічний супровід дітей старших груп

 

1. Діагностика      
1.1. Провести діагностику рівня психічного розвитку з метою виявлення дітей, які потребують підвищеної уваги за методикою непрямої експрес-діагностики рівня психічного розвитку дошкільників П .А. М’ясоїда Вересень Діти старших груп та  старших груп компенсуючого типу.  
1.2. Провести поглиблену діагностику дітей, що показали низький рівень психічного розвитку по М’ясоїду за добіркою методик з книги Р. С. Нємова, С. Д. Забрамної  з метою надання рекомендацій батькам та вихователям. Жовтень Діти (вибірково)  
1.3. Виявлення здібних та дітей з ознаками обдарованості за допомогою анкетування. Вересень-жовтень Батьки  
1.4. Виявлення здібних та креативних дітей старшого дошкільного віку за методикою «Творча оригінальність»          А. Симановського та «16 кружечків» Торренса Жовтень Діти (вибірково)  
1.5. Спостереження за дітьми з метою адаптації до умов нової групи. Вересень Діти старших груп компенсуючого типу.  
1.6. Бесіда з вихователями з метою визначення успішності адаптації дітей до умов нової групи. Вересень Вихователі старших груп компенсуючого типу.  
1.7. Вивчення рівня психологічної готовності дітей до навчання в школі за методикою Керна-Йєрасека Січень-лютий Діти старших груп та старших груп компенсуючого типу.  
1.8. Поглиблене обстеження дітей, які показали низький рівень готовності до школи за добіркою методик з книги Р. С. Нємова. Березень Діти (вибірково)  
1.9.  Провести повторне обстеження готовності дітей до навчання в школі, які показали низький рівень його готовності (за результатами 1-го діагностичного зрізу за методикою І. А. Барташнікова Квітень Діти (вибірково)  
2. Профілактика      
2.1. Групові розвиткові заняття зі здібними дітьми з метою підвищення рівня розвитку творчого та логічного мислення, уяви тощо за програмою «Школа творчості» О. Клугман.

 

Листопад-грудень Діти(вибірково)  
2.2. Групові розвиткові заняття по формуванню мотиваційної готовності дітей до навчання в школі за програмою «Формування мотиваційної готовності у дітей 6-7 років до навчання в школі» С. В. Буцкіної. Лютий-березень Діти старших груп та старших груп компенсуючого типу.  
2.3. Групові розвиваючі заняття з метою адаптації дітей до умов нової групи за програмою С. В. Крюкової «Давайте жити дружно» Вересень-жовтень Діти старших груп компенсуючого типу  
2.4. Групові розвиткові заняття з метою розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфер дошкільника за програмою «Веселі заняття» Л. Голобіної Грудень-лютий Діти старших груп.  
2.5. Взяти участь у проведенні ППК на тему: «Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу». Жовтень, квітень Педагоги  
2.6. Взяти участь у проведенні ППК на тему: «Вікова зрілість дітей 6-7 років до навчання в школі». Лютий, травень Педагоги  
3. Корекція.      
3.1. Проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми, що показали низький рівень психічного розвитку за добіркою методик з книги Р. С. Нємова за програмою «Золоті краплинки» Л. Г. Гуменкової Жовтень-листопад Діти (вибірково)  
3.2. Проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми по підготовці дітей до навчання в школі за програмою «До-школярики» В. В. Ланіної. Березень-квітень Діти старших груп  
4. Консультування      
4.1. Надання індивідуальних консультацій з питань виховання, розвитку дітей, особливостей психологічної та мотиваційної готовності дошкільників до навчання в школі. Протягом року Батьки, педагоги  
4.2. Групова консультація на тему: «Профілактика шкільної дезадаптації шестирічок» До 30.03.2023 Педагоги  
4.3. Групова консультація на тему: «Як говорити з дитиною, якщо батько чи мати захищає країну» Жовтень Педагоги  
4.4. Групова консультація на тему: «Ресурси позитивного батьківства від ЮНІСЕФ «П’ять мов у спілкуванні з дитиною» Жовтень Батьки  
4.5. Групова консультація на тему: «Психологічна підтримка дітей у період воєнних дій». Січень Педагоги  
5. Просвіта      
5.1. Взяти участь у батьківських зборах  та виступити з питання: «Шестирічкам – впевнений старт. Попередження шкільної дезадаптації». Січень Батьки  
5.2. Проведення семінару-практикуму на тему: «Використання казкотерапії

в роботі з дітьми дошкільного віку»

Січень Педагоги  
5.3. Проведення семінару-практикуму на тему: «Тілесні техніки та ігри у боротьбі зі стресом у дітей» Лютий Батьки, педагоги  
6. Інше      
6.1. Оформлення сайту практичного психолога на Facebook, розміщення інформації у мережі Viber, інформаційного куточка психолога для батьків у групах з питань соціалізації дітей з порушенням мовлення, психологічних особливостей дітей 6-го року життя, показників готовності дітей до навчання в школі. Протягом року    
6.2. Виготовлення стимульного матеріалу до корекційно-розвиткових та розвиткових занять. Протягом року    
6.3. Підготувати матеріали до виступу на батьківських зборах. Січень    
6.4. Підготувати матеріали до проведення семінарів-практикумів на тему: «Використання казкотерапії

в роботі з дітьми дошкільного віку», «Тілесні техніки та ігри у боротьбі зі стресом у дітей».

Січень, лютий    
6.5. Підготувати матеріали на ППК на тему: «Психолого-педагогічний супровід дітей груп компенсуючого типу». Жовтень, квітень    
6.6. Підготувати матеріали на ППК на тему: «Вікова зрілість дітей 6-7 років до навчання в школі». Лютий, травень    
6.7. Підготувати матеріали до проведення консультацій для педагогів на тему: «Профілактика шкільної дезадаптації шестирічок», «Як говорити з дитиною, якщо батько чи мати захищає країну». Жовтень, листопад    
6.8. Підготувати матеріали до проведення консультації для педагогів на тему: «Психологічна підтримка дітей у період воєнних дій». Січень    
6.9. Підготувати матеріали до проведення консультації для батьків на тему: ««Ресурси позитивного батьківства від ЮНІСЕФ «П’ять мов у спілкуванні з дитиною»» Жовтень    
 

Психологічний супровід дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 

1. Діагностика      
1.1. Спостереження за емоційно-поведінковою сферою  в період адаптації дітей  внутрішньо переміщених сімей до умов дошкільного закладу та нової групи. Протягом року Діти  
1.2. Бесіда з метою визначення емоційних проявів та особливостей адаптації дітей до умов нової групи. Протягом року Батьки, вихователі  
1.3. Анкетування з метою вивчення соціальних, психологічних потреб та можливостей. Жовтень Батьки  
2. Профілактика      
2.1. Проведення розвиткових занять  за програмами  відповідних віковому періоду. Протягом року Діти  
3. Корекція      
3.1. Індивідуальні та групові кореційно-розвиткові заняття відповідних до виявлених проблем.   Діти (за потребою)  
4. Консультування      
4.1. Провести групову консультацію на тему: «Чого бояться наші діти». Березень Педагоги  
4.2. Провести групову консультацію на тему: «Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми» Січень Педагоги  
4.2. Надання індивідуальних консультацій з питань виховання, розвитку дітей.      
5. Просвіта      
5.1. Провести семінару-практикуму на тему: «Подолання кризових ситуацій у родині». Листопад Батьки  
5.2. Запровадити програму «Безпечний простір» з метою формування стійкості до стресу. Протягом року Діти, батьки, педагоги  
6. Інше      
6.1. Оновлення банку даних дітей даної категорії. Вересень    
6.2. Оформлення інформаційного куточка  щодо профілактики посттравматичного стресового розладу у дітей. Протягом року Батьки  
6.3. Здійснити диспетчерську функцію з метою інформування та переадресації до необхідних органів. Протягом року Батьки  
6.4. Підготовка до проведення  консультації на тему: «Чого бояться наші діти» та «Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми». Березень

Січень

Педагоги  
6.5. Підготовка матеріалів до проведення семінару-практикуму на тему: «Подолання кризових ситуацій у родині». Листопад    
 

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

 

1. Діагностика      
1.1. Спостереження за грою, спілкуванням, станом працездатності дитини з метою з’ясування наскільки оточення впливає на здатність до навчання та досягнень в колективі. Вересень-жовтень Діти  
1.2. Бесіда з метою визначення рівня розвитку, інтересів, здібностей, особливостей характеру, поведінки дитини, її відношень в сім’ї та в закладі. Вересень-жовтень Батьки, вихователі  
1.3. Проведення діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів за методиками Л. Венгера,       Б. Бурдона, П’єрона-Рузера,     Р. Бардіна. Жовтень Діти  
1.4. Визначення індивідуальних особливостей дитини за допомогою методики «Неіснуюча тварина». Жовтень Діти  
1.5. Вивчення особливостей сімейного виховання за методикою «Сім’я тварин». Жовтень Діти  
2. Профілактика      
2.1. Проведення  розвиткових занять  за програмами  відповідних віковому періоду. Протягом року Діти  
3. Корекція      
3.1. Проведення індивідуальних кореційно-розвиткових занять  з метою розвитку її потенційних можливостей та відповідного розвитку особистості. Листопад-грудень Діти  
4. Консультування      
4.1. Надати консультації  з питань виховання, розвитку дітей з особливими освітніми потребами та процесу адаптації до груп загального типу, зниження емоційного дискомфорту у зв’язку з особливостями розвитку дитини, стилів сімейного виховання, підтримка адекватних міжособистісних стосунків тощо. Протягом року Педагоги, батьки  
4.2. Провести групову консультацію на тему: «Жорстоке поводження з дітьми: що це?» Лютий Батьки  
5. Просвіта      
5.1. Провести тренінг на тему: «Створення системи ефективної протидії булінгу в інклюзивному освітньому середовищі».

 

Листопад Педагоги  
5.2. Проведення Круглого столу на тему: «Передбачити, уникнути, не захворіти» Грудень Педагоги  
5.3. Проведення тренінгового заняття на тему: «Особливі діти – звичайні потреби» Квітень Педагоги  
6. Інше      
6.1. Оновлення банку даних дітей даної категорії. Вересень    
6.2. Оформлення інформаційного куточка  з питань виховання, розвитку дітей з особливими освітніми потребами та процесу адаптації до груп загального типу, зниження емоційного дискомфорту у зв’язку з особливостями розвитку дитини, стилів сімейного виховання, підтримка адекватних міжособистісних стосунків тощо. Протягом року    
6.3. Підготовка до Круглого столу на тему: «Передбачити, уникнути, не захворіти» Грудень    
6.4. Підготовка до тренінгу на тему: «Створення системи ефективної протидії боулінгу в інклюзивному освітньому середовищі». Лютий    
6.5. Підготовка до тренінгу на тему: «Особливі діти – звичайні потреби» Квітень    
6.6. Виготовлення стимульного матеріалу до корекційно-розвиткових та розвиткових занять. Жовтень    
 

Психологічний супровід дітей «групи ризику»

 

1. Діагностика      
1.1. Поглиблена діагностика дітей, що потребують подальшого психолого-педагогічного супроводу. Вересень-жовтень Діти  
2. Профілактика      
2.1. Проведення розвиткових занять  за програмами  відповідних віковому періоду. Протягом року Діти  
3. Корекція      
3.1. Індивідуальні кореційно-розвиткові заняття з метою корекції порушень. Листопад-Січень Діти  
4. Консультування      
4.1. Надати рекомендації щодо індивідуального розвитку дітей «групи ризику». Протягом року Батьки, педагоги  
5. Просвіта      
5.1. Проведення тренінгового заняття на тему : «Психолого-педагогічний супровід тривожних дітей» Березень Педагоги  
6. Інше      
6.1. Оновлення банку даних дітей даної категорії. Вересень    
6.2. Оформлення інформацій щодо виховання, розвитку дітей. Протягом року Педагоги, батьки  
6.3. Підготовка до проведення  семінару-практикуму: «Психолого-педагогічний супровід тривожних дітей». Березень Педагоги  
6.4. Виготовлення стимульного матеріалу до корекційно-розвиткових та розвиткових занять. Жовтень    
 

Підвищення професійного рівня

 

1. Взяти участь у нарадах, семінарах, методичних об’єднаннях працівників психологічної служби міста. Протягом року    
2. Вивчати досвід роботи практичного психолога  ЗДО № 18 Івченко Галини з питання роботи психолога з батьками та педагогами щодо розвитку творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку. Вересень, листопад    
3. Опрацювати новинки психолого-педагогічної літератури та періодичних видань: «Дошкільне виховання», Практичний психолог: дитячий садок», «Психолог дошкілля», тощо.      
4. Узагальнити досвід за проблемою «Психологічний супровід учасників освітнього процесу у період воєнних дій з подолання стресових ситуацій та підвищення стресостійкості у педагогів».